Plan Zagospodarowania Przestrzennego


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
525KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 15 września 2008 r. w sprawie: 1. stwierdzenia zgodności przedłożonego przez Burmistrza Miasta Pszów projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszowa, 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla działek 1732/153, 1734/154, 1738/155, 1733/153, 2476/154, 1739/159, położonych w obrębie Pszów k. m. 2.

13‑09‑2016 13:05:42
Dokumenty:
Plik pdf 05.Pszów.Gimnazjum.pdf
13‑09‑2016 13:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 05.Pszów.Gimnazjum_Rysunek.jpg
13‑09‑2016 13:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała Nr XXXVIII/256/2006 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 luty 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszów - Centrum"

13‑09‑2016 13:02:34
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała Nr XXXVIII2562006 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 luty 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszów - Centrum.pdf
13‑09‑2016 13:03:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Rysunek planu.jpg
13‑09‑2016 13:03:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
17,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dokumenty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów

25‑10‑2011 09:54:00

Ogłoszenie

Dokumenty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmujące:

1) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmującego obszary nr 1÷ nr 38 położone przy ulicach Kolberga, Lubomskiej, Łanowej, Armii Krajowej, Jaskółczej, Krasickiego, Długosza, Kusocińskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, Bohaterów Westerplatte, Pszowskiej, Dygasińskiego, Karola Miarki, Staffa, Śląskiej, Paderewskiego, Kołłątaja, Kraszewskiego i Konopnickiej zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2010 r.,

2) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmującego obszar Nr 39 położony przy ulicy Karola Miarki zgodnie z uchwałą Nr XL/330/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 8 lipca 2010 r.,

3) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w centralnej części miasta - plac przy ul. Pszowskiej i Traugutta oraz obszar Kopalni Węgla Kamiennego "Rydułtowy - Anna" zgodnie z uchwałą Nr XLII/338/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010 r. wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne w Referacie Inwestycji Remontów Architektury i Gospodarki Gruntami w dniach od 4 maja 2011r. do 1 czerwca 2011r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszów - Centrum"

25‑10‑2011 09:52:00

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszów - centrum"

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pszowie uchwały Nr XLII/338/2010 z dnia 22 września 2010 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszów - centrum" (teren nr 1 i teren nr 2).

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do przedmiotowego postępowania do 24 grudnia 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej do Urzędu Miasta Pszów, 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534

- ustnie do protokołu w Referacie Inwestycji, Remontów, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Pszów, 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: arch@pszow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Pszów.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
850KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów

25‑10‑2011 08:48:00

OBWIESZCZENIE

o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów

Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39 ust 1 pkt 2,3,4 i 5 ust. 2, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz Uchwały Nr VII/55/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 maja 2007 roku oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XIV/113/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszowa dla obszaru w granicach administracyjnych gminy" zawiadamiam o udostępnieniu do wglądu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszowa" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko".

Z niezbędną dokumentacją powstałą, w związku ze sporządzaniem projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszowa w zakresie, o którym mowa powyżej i w związku z przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Pszów w Pszowie przy ulicy Pszowskiej 534, w Referacie Inwestycji, Remontów, Architektury i Gospodarki Gruntami.

Stosownie do art. 39 ust.1 pkt 4, art. 40, w związku z art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277), zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie od 26 października do 17 listopada 2009r. na adres:Urząd Miasta Pszów, 44-330 Pszów ul. Pszowska 534, e-mail: urzad@pszow.pl

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko" - Burmistrz Miasta Pszów, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2016 07:46:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie