Rok 2004


Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004

Wstęp

Organizacje stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. One bowiem tworzą te formy organizacyjne, w których ramach, aktywni obywatele mogą działać, a więc wyrażać swój udział w życiu publicznym. Skupiają one ludzi wrażliwych, zaangażowanych, dysponujących nierzadko dużą wiedzą i doświadczeniem.


Obywatelska działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, sprzyja tworzeniu więzi społecznych i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki aktywności, podejmowanej przez mieszkańców zrzeszonych w organizacjach w istotny sposób został wzbogacony zakres działań na rzecz realizacji zadań własnych gminy.

Rada Miejska w Pszowie uznając działalność organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami na zasadach: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.


Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych gminie, spoczywających na Samorządzie Miasta Pszów poprzez wspieranie działań i inicjatyw organizacji pozarządowych oraz włączenie tych organizacji w proces kierowania miastem.


Za celowe uznaje się coroczne wskazywanie obszarów i zadań priorytetowych, których realizacja jest najpilniejsza, po to, aby na ich realizacje kierować środki finansowe.

Rada Miejska uchwala niniejszy program jako wyraz polityki społeczno-finansowej władz miasta wobec organizacji pozarządowych.Postanowienia ogólne

§ 1


 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz.873 ),


 2. organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,


 3. programie - rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi w 2004 roku.


 4. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.69 ust.4 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r.Nr15,poz.148 z późn.zm.) zw. dalej "ustawą o finansach publicznych".


2. Współpraca między władzami samorządowymi a organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy, w szczególności, zadania z zakresu:

 1. pomocy społecznej, działalności charytatywnej,

 2. przeciwdziałania patologiom społecznym,

 3. promocji i ochrony zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 4. oświaty i edukacji,

 5. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych,

 6. kultury fizycznej i sportu,

 7. rekreacji , turystyki i aktywnych form wypoczynku ( przede wszystkim dzieci, młodzieży, a także osób w podeszłym wieku),

 8. działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej,

 9. promocji miasta, rozwoju lokalnego, w tym gospodarczego i współpracy międzynarodowej,

 10. bezpieczeństwa publicznego i ładu społecznego,

 11. ekologii i ochrony środowiska.


Zasady współpracy

§ 2

 1. W celu realizacji zadań publicznych, organizacje te będą otrzymywały pomoc, w tym pomoc finansową po spełnieniu wymagań określonych w ustawie.

 1. Rada Miejska uchwalając corocznie budżet będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz wskazywać cele priorytetowe.

 1. Zlecanie realizacji zadań, organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

 1. Otwarte konkursy są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu.

 1. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 1. Lista zagadnień wymienionych w §1 ust.2, informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, posiadane zasoby.Formy współpracy

§ 3


 1. Zlecanie realizacji zadań Miasta Pszów organizacjom następuje poprzez:

 1. powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

 2. wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 1. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

 1. konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

 2. udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach Rady, na których dyskutowane będą projekty uchwał związanych tematycznie z profilem działalności organizacji,

 3. publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji w Biuletynie Informacyjnym UM oraz na stronach internetowych UM Pszów ,

 4. udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Miasta Pszów,

 5. udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizację np. poprzez nieodpłatne udostępnianie lokalu, środków technicznych itp.,

 6. działania na rzecz wzmocnienia sprawności funkcjonowania organizacji w tym organizacja lub współudział np. w organizacji szkoleń , konsultacji, konferencji, forum wymiany doświadczeń,

 7. promocja działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu,

 8. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i organów Miasta.Podmioty realizujące współpracę

§ 4

 1. Rada Miejska i jej Komisje.

 1. powołanie Zespołu Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zwany dalej "Zespołem".

 2. kadencja I Zespołu powołanego na podstawie niniejszej uchwały kończy się wraz z kadencją Rady Miejskiej, w czasie której Zespół powołano,

 3. utrzymywanie kontaktów z organizacjami realizującymi zadania w obszarach, będących jednocześnie obszarami działań komisji,

 4. określenie kierunków polityki społecznej i finansowej w zakresie powierzania ustawowych zadań gminy organizacjom pozarządowym.

 1. Burmistrz Miasta Pszów.

 1. realizacja polityki społecznej i finansowej, o której mowa w ust.1 pkt 4

 2. powołanie w celu przeprowadzenia Konkursu ofert, zarządzeniem, składu Komisji Konkursowej zwanej dalej "Komisją", wskazując osobę Przewodniczącego oraz określając tryb pracy Komisji ,

 3. podejmowanie decyzji o przyznaniu pomocy, w tym finansowej organizacjom pozarządowym,

 4. w oparciu o raport z przebiegu konkursów ofert oraz informacje uzyskane z monitoringu, dokonuje oceny efektów współpracy, które w formie sprawozdania rocznego przedstawiane będą Radzie Miejskiej,

 5. koordynuje współpracę z referatami, jednostkami organizacyjnymi Miasta, Zespołem Doradczym i organizacjami pozarządowymi.


 1. Funkcję koordynatora współpracy Miasta z organizacjami pełni Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia, zwany dalej Referatem Koordynującym.

 1. Do zadań Referatu Koordynującego należy:

 1. przygotowanie corocznie dla Burmistrza propozycji celów priorytetowych , w ramach zadań publicznych określonych w § 1 ust.2,

 2. prowadzenie dokumentacji dot. współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

 3. przygotowywanie ocen inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe,

 4. stałe monitorowanie i wskazywanie nowych rozwiązań współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

 5. prowadzenie we współpracy z Referatami banku danych o projektach i zgłaszających je organizacjach,

 6. zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej Konkursu ofert, w tym przygotowanie ogłoszenia o Konkursie, opracowanie regulaminu przebiegu prac Komisji oraz sporządzanie protokołów z jej posiedzeń,

 7. przygotowanie projektów zarządzeń Burmistrza rozstrzygających Konkurs,

 8. prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizowanymi przez organizacje projektami, sporządzanie i rozliczanie umów, kontrola zgodności wykorzystania środków z zakresem określonym w umowie,

 9. przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji Programu w terminie do 31 marca roku następującego po okresie sprawozdawczym,

 10. przedłożenie każdego roku do 31 października propozycji listy zagadnień priorytetowych oraz potrzeb finansowych w zakresie ich realizacji przez organizacje na kolejny rok budżetowy.

 1. Zespół Doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 1. w skład Zespołu wchodzi:

  1. trzech członków desygnowanych przez Burmistrza Miasta Pszów,

  2. trzech radnych Rady Miejskiej w Pszowie,

  3. po jednym przedstawicielu z każdej organizacji pozarządowej działającej na terenie Miasta.

 2. członkowie wykonują swój mandat nieodpłatnie,

 3. kadencja członków Zespołu trwa 4 lata i pokrywa się z kadencja Rady Miejskiej,

 4. pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu, na którym dokonuje się również wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza,

 5. do Zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego,

  2. wyrażanie opinii w sprawach związanych z Programem,

  3. przygotowanie sprawozdania i ocena realizacji współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej, Burmistrzowi przynajmniej raz w roku,

  4. przedkładanie propozycji listy zadań priorytetowych oraz potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań publicznych na kolejny rok budżetowy do 30 września.

 1. Referaty Urzędu Miasta Pszów oraz jednostki organizacyjne Miasta:

 1. bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi,

 2. proponują (corocznie)Referatowi Koordynującemu cele priorytetowe w ramach obszarów mieszczących się w zakresie wykonywanych zadań.

Zadania Organizacji Pozarządowych

§ 5


 1. Organizacje pozarządowe, które współpracują z Miastem corocznie przedstawiają do 15 marca sprawozdanie z działalności w zakresie objętej współpracą.


 2. Organizacje w okresie otrzymywania dotacji zobowiązane są do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto.Postanowienia końcowe

§ 6


 1. W terminie do 30 listopada 2004 r. Rada Miejska uchwali roczny Program Współpracy z Organizacjami Samorządowymi na rok 2005 biorąc pod uwagę:


  1. sprawozdanie Burmistrza Miasta o stanie realizacji współpracy z organizacjami,


  2. informację Burmistrza Miasta o realizacji zadań publicznych objętych Programem,


  3. propozycje celów priorytetowych Zespołu Doradczego, których realizacja w roku 2005 jest najpilniejsza.


 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonanego zleconego zadania określi odrębna uchwała Rady Miejskiej.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 11:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 11:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 11:42:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie