Rok 2005


Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005

Wstęp

Organizacje stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. One bowiem tworzą te formy organizacyjne, w których ramach, aktywni obywatele mogą działać, a więc wyrażać swój udział w życiu publicznym. Skupiają one ludzi wrażliwych, zaangażowanych, dysponujących nierzadko dużą wiedzą i doświadczeniem.

Obywatelska działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, sprzyja tworzeniu więzi społecznych i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki aktywności, podejmowanej przez mieszkańców zrzeszonych w organizacjach w istotny sposób został wzbogacony zakres działań na rzecz realizacji zadań własnych gminy.

Rada Miejska w Pszowie uznając działalność organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami na zasadach : pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych gminie, spoczywających na Samorządzie Miasta Pszów poprzez wspieranie działań i inicjatyw organizacji pozarządowych oraz włączenie tych organizacji w proces kierowania miastem.

Za celowe uznaje się coroczne wskazywanie obszarów i zadań priorytetowych, których realizacja jest najpilniejsza, po to, aby na ich realizacje kierować środki finansowe.

Rada Miejska uchwala niniejszy program jako wyraz polityki społeczno-finansowej władz miasta wobec organizacji pozarządowych.Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz.873 ),

2) organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) programie - rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku.

4) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.69 ust.4 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148 Nr 45,poz.391 i Nr 65, poz.594) zw. dalej "ustawą o finansach publicznych".

5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust.2 i w art.13 ustawy


2. Współpraca między władzami samorządowymi a organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy, w szczególności, zadania z zakresu:

1) pomocy społecznej, działalności charytatywnej,

2) przeciwdziałania patologiom społecznym,

3) promocji i ochrony zdrowia,

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

7) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych,

8) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

9) rekreacji, turystyki i aktywnych form wypoczynku ( przede wszystkim dzieci, młodzieży, a także osób w podeszłym wieku),

10) działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej,

11) promocji miasta, rozwoju lokalnego, w tym gospodarczego i współpracy międzynarodowej,

12) porządku i bezpieczeństwa publicznego ,


13) ekologii i ochrony środowiska.


Zasady współpracy

§ 2


1. W celu realizacji zadań publicznych, organizacje te będą otrzymywały pomoc, w tym pomoc finansową po spełnieniu wymagań określonych w ustawie.

2. Rada Miejska uchwalając corocznie budżet będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz wskazywać cele priorytetowe.

3. Zlecanie realizacji zadań, organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych.

4. Otwarte konkursy są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje Burmistrza Miasta.

5. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

6. Lista zadań wymienionych w § 1 ust.2, informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, posiadane zasoby.Formy współpracy

§ 3

1. Zlecanie realizacji zadań Miasta Pszów organizacjom następuje poprzez:

1) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


2. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności :

1) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

2) udział przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach Rady, na których dyskutowane będą projekty uchwał związanych tematycznie z profilem działalności organizacji,

3) publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji w Biuletynie Informacyjnym UM oraz na stronach internetowych UM Pszów ,

4) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Miasta Pszów,

5) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizację np. poprzez nieodpłatne udostępnianie lokalu, środków technicznych itp.,

6) działania na rzecz wzmocnienia sprawności funkcjonowania organizacji np. organizacja szkoleń , konsultacji, konferencji, forum wymiany doświadczeń,


7) promocja działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu,


8) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i organów Miasta.3. Dotacje, o których mowa w § 3 ust.1 nie mogą być wykorzystane na :


1) remonty, modernizacje budynków,


2) zadania i zakupy inwestycyjne,


3) zakup budynków lub lokali, zakupy gruntów,


4) działalność gospodarczą,


5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu,


6) działalność polityczną.

§ 4

Podmiotami realizującymi współpracę z organizacjami są:

1. Rada Miejska w Pszowie w zakresie uchwalania corocznego programu współpracy oraz Komisje Rady Miejskiej w ramach zadań opiniodawczych.

2. Burmistrz Miasta Pszów w zakresie przyjmowania ofert, realizacji innych zadań określonych w uchwałach Rady, ogłaszania otwartego konkursu ofert, powoływania komisji konkursowej, rozpatrywania ofert, podpisywania umów odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcie zadania, nadzór nad realizacją umów i dotacji.


§ 5


1. W celu zapewnienia pełnej realizacji Programu Rada Miejska w Pszowie powołuje Zespół Doradczy ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach związanych z Programem,

2) przygotowanie sprawozdania i ocena realizacji współpracy Miasta z organizacjami oraz przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej, Burmistrzowi Miasta przynajmniej raz w roku,

3) przedkładanie propozycji listy zadań priorytetowych oraz potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań publicznych na kolejny rok budżetowy do 30 września.

§ 6


1. Funkcję koordynatora współpracy Miasta z organizacjami pełni Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia, zwany dalej Referatem Koordynującym.


2. Do zadań Referatu Koordynującego należy :


1) prowadzenie dokumentacji dot. współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,


2) stałe monitorowanie i wskazywanie nowych rozwiązań współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,


3) zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej Konkursu ofert, w tym przygotowanie ogłoszenia o Konkursie, opracowanie regulaminu przebiegu prac Komisji oraz sporządzanie protokołów z jej posiedzeń,


4) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizowanymi przez organizacje projektami, sporządzanie i rozliczanie umów, kontrola zgodności wykorzystania środków z zakresem określonym w umowie,


5) przedłożenie każdego roku do 30 września propozycji listy obszarów współpracy oraz potrzeb finansowych w zakresie ich realizacji przez organizacje na kolejny rok budżetowy.


3. Referaty Urzędu Miasta Pszów oraz jednostki organizacyjne Miasta proponują (corocznie) Referatowi Koordynującemu zadania priorytetowe w ramach obszarów mieszczących się w zakresie wykonywanych zadań.


Lista zadań priorytetowych

§ 7


1. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wniosków corocznie składanych przez organizacje, jak również przebiegu współpracy uznaje się za priorytetowe zadania publiczne Gminy Pszów w roku 2005 :


1) wspieranie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,


2) zapewnienie aktywnego i bezpiecznego spędzenia ferii zimowych i wakacji letnich dzieciom pozostającym w mieście,


3) działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją,


4) działalność charytatywna,


5) prowadzenie bezpłatnej jadłodajni,


6) wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,


7) organizacja wolnego osób niepełnosprawnych,


8) integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,


9) wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,


10) wspieranie działań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy,


11) kultywowanie tradycji śląskiej oraz ochrona dóbr kultury,


12) popularyzowanie wiedzy o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców,,


13) dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych społecznych,


14) organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, prelekcji,


15) wspieranie działalności świetlicy środowiskowej,


16) wspieranie działań na rzecz organizacji imprez turystycznych,


17) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację szkolenia dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportowych,


18) organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych i rekreacyjnych,


19) edukacja ekologiczna, akcje ekologiczne(sprzątanie świata, dzień ziemi),


20) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,


21) wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między społeczeństwami,


22) wspieranie działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,


23) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.2. Rada Miejska może rozszerzyć odrębną uchwałą listę zadań realizowanych w 2005 r. po zasięgnięciu opinii właściwych komisji.


Tryb opiniowania ofert

§ 8


1. Burmistrz Miasta w trybie zarządzenia ogłasza otwarty konkurs ofert publikując informacje o nim w:


- dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym,


- Biuletynie Informacji Publicznej,


- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,


- na stronie miejskiego portalu internetowego: www.pszow.pl


2. W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego.


3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta w formie zarządzenia.


4. Burmistrz Miasta, przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa wyżej zasięga opinii Komisji Opiniującej.


5. Dokonując oceny i wyboru podmiotów, które otrzymają dotację Komisja Opiniująca i Burmistrz Miasta będą kierowali się zasadą uczciwej konkurencji oraz będą brali pod uwagę doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych.


6. Skład Komisji Opiniującej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Burmistrz Miasta. Wybranymi członkami Komisji Opiniującej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z organizacjami uczestniczącymi w otwarty konkursie.


7. Wykaz organizacji, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


§ 9


Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu tj. wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz.1891).Przepisy końcowe

§ 10


1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje określi Rada Miejska w uchwale budżetowej na rok 2005.


2. Organizacje w okresie otrzymywania dotacji zobowiązane są do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 11:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 11:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 11:42:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie