Rok 2006


Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006


Postanowienia ogólne

§ 1


Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o :

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz.873 z późn.zm.),

2) organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) programie - rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 roku,

4) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.69 ust.4 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r.Dz.U.Nr15,poz.148 z późn.zm.) zw. dalej "ustawą o finansach publicznych".


§ 2


Głównymi celami wprowadzenia Programu są:

1) pobudzenie aktywności mieszkańców gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

2) efektywna realizacja przez Gminę Pszów zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego,

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, dziedzictwo kulturowe i tradycje miejscowej społeczności,

4) poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych i efektywnych działań na rzecz mieszkańców i gminy,

5) umacnianie i i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywny współudział w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym wspólnoty lokalnej.


§ 3

1. Program skierowany jest do organizacji uprawnionych obejmujących swoją działalnością teren Gminy Pszów oraz działających na rzecz mieszkańców Gminy Pszów spełniających warunki określone w ustawie.

2. Przedmiotem współpracy Gminy Pszów z organizacjami będzie w szczególności realizacja ustawowych zadań własnych gminy w zakresie objętym treścią Programu.

Zasady współpracy

§ 4


1. W celu realizacji zadań publicznych, organizacje te będą otrzymywały pomoc, w tym pomoc finansową po spełnieniu wymagań określonych w ustawie.


2. Rada Miejska uchwalając corocznie budżet będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz wskazywać cele priorytetowe.


3. Zlecanie realizacji zadań, organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych.

4. Otwarte konkursy są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje Burmistrza Miasta.

5. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.


Formy współpracy i zakres współpracy

§ 5


1. Zlecanie realizacji zadań Miasta Pszów organizacjom następuje poprzez :

1) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.2. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności :


1) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami uprawnionymi, stosownie z zakresem ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,


2) udział przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach Rady, na których dyskutowane będą projekty uchwał związanych tematycznie z profilem działalności organizacji,


3) publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji w Biuletynie Informacyjnym UM oraz na stronach internetowych UM Pszów ,


4) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Miasta Pszów,


5) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje np. poprzez nieodpłatne udzielenie lokalu, środków technicznych itp.


6) działania na rzecz wzmocnienia sprawności funkcjonowania organizacji np. organizacja szkoleń , konsultacji, konferencji, forum wymiany doświadczeń,


7) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i organów Miasta.

§ 6


Gmina Pszów może podejmować współpracę, o której mowa wyżej, w obszarach określonych w treści przepisu art.4 ust.1 ustawy.

§ 7


O wyborze formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi decyduje Burmistrza Miasta Pszów biorąc pod uwagę jej charakter i istotę, warunki materialne oraz wysokość środków finansowych przewidzianych w uchwale budżetowej na rok 2006.

§ 8


Podmiotami realizującymi współpracę z organizacjami są:

1. Rada Miejska w Pszowie w zakresie uchwalania corocznego programu współpracy oraz Komisje Rady Miejskiej w ramach zadań opiniodawczych.

2. Burmistrz Miasta Pszów w zakresie przyjmowania ofert, realizacji innych zadań określonych w uchwałach Rady, ogłaszania otwartego konkursu ofert, powoływania komisji konkursowej, rozpatrywania ofert, podpisywania umów odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcie zadania, nadzór nad realizacją umów i dotacji.


§ 9


1. Funkcję koordynatora współpracy Miasta z organizacjami pełni Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia, zwany dalej Referatem Koordynującym.2. Do zadań Referatu Koordynującego należy :


1) prowadzenie dokumentacji dot. współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,


2) stałe monitorowanie i wskazywanie nowych rozwiązań współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,


3) zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej Konkursu ofert, w tym przygotowanie ogłoszenia o Konkursie, opracowanie regulaminu przebiegu prac Komisji oraz sporządzanie protokołów z jej posiedzeń,


4) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizowanymi przez organizacje projektami, sporządzanie i rozliczanie umów, kontrola zgodności wykorzystania środków z zakresem określonym w umowie,


5) przedłożenie każdego roku do 30 września propozycji listy obszarów współpracy oraz potrzeb finansowych w zakresie ich realizacji przez organizacje na kolejny rok budżetowy.3. Referaty Urzędu Miasta Pszów oraz jednostki organizacyjne Miasta proponują (corocznie) Referatowi Koordynującemu zadania priorytetowe w ramach obszarów mieszczących się w zakresie wykonywanych zadań.


Lista zadań priorytetowych

§ 10


1. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wniosków corocznie składanych przez organizacje, jak również przebiegu współpracy uznaje się za priorytetowe zadania publiczne Gminy Miasta Pszów w roku 2006 w zakresie:


1) sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych -jako upowszechnienie rozwoju fizycznego i zdrowego trybu życia poprze uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego zwłaszcza w treningach, obozach szkoleniowo-treningowych i zawodach,


2) integracji osób niepełnosprawnych i organizacji czasu wolnego osobom niepełnosprawnym,


3) organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w formach pozaszkolnych,


4) działań na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją,


5) rekreacji, turystyki i aktywnych form wypoczynku(organizacja rajdu rowerowego, utrzymanie ścieżek rowerowych),


6) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


7) organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych - Dni Sportu,


8) prowadzenie jadłodajni dla najuboższych - przygotowywanie posiłków,


9) wspierania działalności świetlic środowiskowych i "ochronki",


10) kultywowania tradycji śląskiej oraz ochrona dóbr kultury,


11) popularyzowania wiedzy o dziejach miasta i regionu,


12) dokumentowania i popularyzacji historii lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych,


13) organizacji występ[ów artystycznych, konkursów, wystaw i prelekcji,


14) wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia ,


15) prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,


16) wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między społeczeństwami,


17) wspierania działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,


18) podnoszenie wiedzy pożarniczej wśród młodzieży poprzez organizowanie konkursów, zawodów sportowo-pożarniczych,


19) wspierania działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.


2. Rada Miejska może rozszerzyć odrębną uchwałą listę zadań realizowanych w 2006r. po zasięgnięciu opinii właściwych komisji.


3. Lista zadań wymienionych w ust.1, informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, posiadane zasoby.


4. Zadania będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych.


§ 11


Burmistrz składa sprawozdanie Radzie Miejskiej z realizacji niniejszego programu w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.


Tryb opiniowania ofert

§ 12


1. Burmistrz Miasta może w ciągu roku budżetowego ogłaszać postępowania w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty i ofert na realizację zadań publicznych, które zostaną sfinansowane z budżetu miasta, w tym w drodze przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.


2. Burmistrz Miasta w trybie zarządzenia ogłasza otwarty konkurs ofert publikując informacje o nim w:


- dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym,


- Biuletynie Informacji Publicznej,


- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,


- na stronie miejskiego portalu internetowego : www.pszow.pl


3. W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego.


4. Decyzję o wyborze podmiotów, którym przyznana zostanie dotacja, jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta w formie zarządzenia.


5. Burmistrz Miasta w celu podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 4 może powołać Komisję Opiniującą do spraw oceny złożonych ofert. Ocena Komisji nie jest wiążąca dla Burmistrza.


6. Komisja Opiniująca, dokonując oceny oferty będzie kierowała się zasadą uczciwej konkurencji i brała pod uwagę doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych.


7. Skład Komisji Opiniującej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Burmistrz Miasta. Członkami Komisji Opiniującej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z organizacjami uczestniczącymi w otwartym konkursie.


8. Wykaz organizacji, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 13


Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu tj. wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz.1891).

Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 11:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 11:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 11:43:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie