Rok 2008


Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008Postanowienia ogólne

§ 1.


Podstawą uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Pszów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2.


Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:


1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),


2) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,


3) programie - rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Pszów na rok 2008 z Organizacjami Pozarządowymi ,


4) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.106 ust. 2 pkt l lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.104 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych",


5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. l 1 ust. 2 i w art.13 ustawy.Cele współpracy

§ 3.


1. Głównym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w realizację tych zadań.


2. W Programie określone zostały formy, zasady współpracy Miasta z organizacjami oraz priorytety realizowanych zadań publicznych.


3. Współpraca Miasta z organizacjami odbywa się w oparciu o zasady : pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności realizowane poprzez:


1) pobudzenie aktywności mieszkańców gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów,


2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, dziedzictwo kulturowe i tradycje miejscowej społeczności,


3) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych,


4) poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych i efektywnych działań na rzecz mieszkańców i gminy,


5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność,


6) zwiększenie ilości świadczonych usług w zakresie pożytku publicznego oraz podniesienie ich standardu.

Zakres podmiotowy

§ 4.


Realizatorami Programu są w szczególności:


1. Rada Miejska w Pszowie w zakresie uchwalania corocznego programu współpracy i wytyczenia polityki finansowej gminy oraz komisje Rady Miejskiej w ramach zadań opiniodawczych.


2. Burmistrz Miasta Pszów w zakresie przyjmowania ofert, realizacji innych zadań określonych w uchwałach Rady Miejskiej, ogłaszania otwartego konkursu ofert, powoływania komisji konkursowej, rozpatrywania ofert, podpisywania umów odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcie zadania, nadzór nad realizacją umów i dotacji.


3. Komisja Opiniująca w zakresie opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań zleconych przez gminę.

Zasady współpracy

§ 5.


1. W celu realizacji zadań publicznych, organizacje te będą otrzymywały pomoc, w tym pomoc finansową po spełnieniu wymagań określonych w ustawie.


2. Rada Miejska uchwalając corocznie budżet będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz wskazywać cele priorytetowe.


3. Zlecanie realizacji zadań, organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych.


4. Otwarte konkursy są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje Burmistrza Miasta.


5. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
Formy współpracy i zakres współpracy

§ 6.


1. Program skierowany jest do organizacji, spełniających warunki określone w ustawie, obejmujących swoją działalnością teren Gminy Miasta Pszów oraz działających na rzecz jej mieszkańców.


2. Przedmiotem współpracy Miasta Pszów z organizacjami będzie w szczególności realizacja ustawowych zadań własnych gminy w zakresie objętym treścią Programu.

§ 7.


1. Zlecanie realizacji zadań Miasta Pszów organizacjom następuje poprzez :


1) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,


2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:


1) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji poprzez:


a) udostępnianie informacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z działalnością tych organizacji,


b) udział przedstawicieli w sesjach Rady Miejskiej,


2) publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji w Biuletynie Informacyjnym UM.


3) prowadzenie strony internetowej na portalu miejskim umożliwiającej prezentację organizacji,


4) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje np. poprzez nieodpłatne udzielenie lokalu, środków technicznych itp.


5) udzielanie pomocy przy nawiązywaniu kontaktów lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych,


6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 8.


O wyborze formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego decyduje Burmistrza Miasta Pszów biorąc pod uwagę jej charakter i istotę, warunki materialne oraz wysokość środków finansowych przewidzianych w uchwale budżetowej na rok 2008.


§ 9.


1. Funkcję koordynatora współpracy Miasta z organizacjami pełni Referat Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu, zwany dalej "Referatem Koordynującym".


2. Do zadań Referatu Koordynującego należy:


1) prowadzenie dokumentacji dot. współpracy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi,


2) stałe monitorowanie i wskazywanie nowych rozwiązań współpracy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi,


3) zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej konkursu ofert, w tym przygotowanie ogłoszenia o konkursie, opracowanie regulaminu przebiegu prac Komisji Opiniującej oraz sporządzanie protokołów z jej posiedzeń,


4) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizowanymi przez organizacje projektami, sporządzanie i rozliczanie umów, kontrola zgodności wykorzystania środków z zakresem określonym w umowie.Lista zadań priorytetowych

§ 10.


1. Współpraca między Miastem Pszów a organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy.


2. Rada Miejska na podstawie potrzeb Miasta, przebiegu współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmuje za priorytetowe zadania dla realizacji Programu w roku 2008:


1) szkolenia sportowe szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych - upowszechnianie rozwoju fizycznego i zdrowego trybu życia poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego zwłaszcza w treningach, obozach szkoleniowo-treningowych i zawodach,


2) integracji osób niepełnosprawnych i organizacji czasu wolnego osobom niepełnosprawnym,


3) organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w formach pozaszkolnych,


4) działań na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją,


5) rekreacji, turystyki i aktywnych form wypoczynku (organizacja rajdu rowerowego, utrzymanie ścieżek rowerowych),


6) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


7) organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych - Dni Sportu,


8) prowadzenie jadłodajni dla najuboższych - przygotowywanie posiłków,


9) wspierania działalności świetlic środowiskowych i "ochronki",


10) kultywowania tradycji śląskiej oraz ochrona dóbr kultury,


11) popularyzowania wiedzy o dziejach miasta i regionu,


12) dokumentowania i popularyzacji historii lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych,


13) organizacji występów artystycznych, konkursów, wystaw i prelekcji,


14) wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia,


15) prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,


16) wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między społeczeństwami,;


17) podnoszenie wiedzy pożarniczej wśród młodzieży poprzez organizowanie konkursów, zawodów sportowo-pożarniczych,


18) wspierania działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,


19) promowanie lokalnych twórców.


3. Rada Miejska może rozszerzyć odrębną uchwałą listę zadań realizowanych w 2008r. po zasięgnięciu opinii właściwych komisji.


4. Lista zadań wymienionych w ust.2, informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, posiadane zasoby.


5. Zadania będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych.


Tryb zlecania zadań publicznych

§ 11.


1. Zadania publiczne będą zlecane organizacjom pozarządowym, które dają gwarancję ich realizacji w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy a ich działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.


2. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


3. Burmistrz Miasta może w ciągu roku budżetowego ogłaszać postępowania w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty i ofert na realizację zadań publicznych, które zostaną sfinansowane z budżetu miasta, w tym w drodze przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.


4. Burmistrz Miasta w trybie zarządzenia ogłasza otwarty konkurs ofert publikując informacje o nim w:


- prasie o zasięgu lokalnym,


- Biuletynie Informacji Publicznej,


- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,


- na stronie miejskiego portalu internetowego : www.pszow.pl


5. W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego.


6. Warunki konkursu, w tym szczegółowe zasady przyznawania dotacji zatwierdza Burmistrz Miasta w formie zarządzenia.


7. Oceny ofert konkursowych zgodnie ze specyfikacją konkursu dokonuje Komisja Opiniująca powołana przez Burmistrza Miasta Pszów.


8. Wyniki konkursu wynikające z protokołu stanowią podstawę do przyznania dotacji.


9. Komisja Opiniująca, dokonując oceny oferty będzie kierowała się zasadą uczciwej konkurencji i brała pod uwagę doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych.


10. Skład Komisji Opiniującej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Burmistrz Miasta. Członkami Komisji Opiniującej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z organizacjami uczestniczącymi w otwartym konkursie.


11. Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.


12. Wykaz organizacji, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.Postanowienia końcowe

§ 12.


1.

Program Współpracy Miasta Pszów na rok 2008 z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest uchwalany na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.


2.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa na rok 2008 r.

§ 13.


Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu tj, wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 11:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 11:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 11:45:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie