Rok 2011


Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011

WSTĘP

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:


1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

2) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

3) programie - rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok;

4) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych";

5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. l1 ust. 2 i w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

2. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, spełniających warunki określone w ustawie, obejmujących swoją działalnością teren Gminy Miasta Pszów oraz działających na rzecz jej mieszkańców.
Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 1


1. Głównym celem programu jest:


1) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Pszów wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań;


2) umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym i budowanie stabilnego partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, opartego na długotrwałej współpracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Pszów.

2. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację nw. celów szczegółowych:


1) umacnianie w świadomości mieszkańców Gminy Miasta Pszów poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;

2) zwiększanie aktywności organizacji pozarządowych w pełniejsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej;

3) podnoszenie zdolności organizacji pozarządowych do wykonywania zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Pszów samodzielnie oraz w ramach współpracy partnerskiej;

4) promowanie osiągnięć sektora pozarządowego oraz prezentowanie jego dorobku w regionie.

Zasady współpracy

§ 2


1. Współpraca Gminy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności realizowane poprzez:

1) pobudzenie aktywności mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;


2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie;


3) kultywowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji miejscowej społeczności;


4) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych;


5) poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych i efektywnych działań na rzecz mieszkańców i Gminy Miasta Pszów;


6) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność;


7) zwiększenie ilości świadczonych usług w zakresie pożytku publicznego oraz podniesienie ich standardu.
Zakres przedmiotowy

§ 3


Przedmiotem współpracy Gminy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi jest:


1) realizacja zadań Gminy Miasta Pszów określonych w ustawach;


2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Miasta Pszów;


3) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;


4) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego na etapie ich tworzenia.
Realizatorzy programu

§ 4


Realizatorami programu są:


1) Rada Miejska w Pszowie w zakresie uchwalania corocznego programu i wytyczenia polityki finansowej Gminy Miasta Pszów oraz komisje Rady Miejskiej w ramach zadań opiniodawczych;

2) Burmistrz Miasta Pszów w zakresie przyjmowania ofert, realizacji innych zadań określonych w uchwałach Rady Miejskiej, ogłaszania otwartego konkursu ofert, powoływania komisji konkursowej, rozpatrywania ofert, podpisywania umów odpowiednio o powierzenie lub wsparcie zadania oraz nadzór nad realizacją umów i udzielonych dotacji;

3) komisja konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasto Pszów.

Formy współpracy

§ 5


1. W celu realizacji zadań publicznych, organizacje pozarządowe będą otrzymywały pomoc, w tym pomoc finansową, po spełnieniu wymagań określonych w ustawie.

2. Zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych.

3. Otwarte konkursy są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje Burmistrza Miasta Pszów.

4. Organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, w zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

§ 6


Zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym następuje poprzez:


1) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
§ 7


Inne formy wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi:


1) Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych poprzez :


a) udostępnianie informacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, na których omawiane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z działalnością tych organizacji,


b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Miejskiej;


2) publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pszów;

3) prowadzenie strony internetowej na portalu miejskim umożliwiającej prezentację organizacji pozarządowych;

4) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje pozarządowe np. poprzez nieodpłatne udzielenie lokalu, środków technicznych itp;

5) udzielanie pomocy przy nawiązywaniu kontaktów lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych;

6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 8


O wyborze formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego decyduje Burmistrz Miasta Pszów, biorąc pod uwagę jej charakter i istotę, warunki materialne oraz wysokość środków finansowych przewidzianych w uchwale budżetowej Gminy Miasta Pszów na rok 2011.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 9


1. Współpraca między Gminą Miastem Pszów a organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Rada Miejska na podstawie potrzeb Gminy Miasta Pszów oraz przebiegu współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmuje priorytetowe zadania dla realizacji programu w roku 2011 r. w zakresie:

1) kultury fizycznej i sportu:


a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia w różnych dyscyplinach sportowych poprzez szkolenia sportowe, treningi, obozy szkoleniowo - treningowe i zawody sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem stałości grup i cyklicznych zajęć,

b) organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych,


c) podnoszenie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów i zawodów sportowo - pożarniczych,

2) kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego:


a) kultywowanie tradycji śląskiej oraz ochronę dóbr kultury poprzez:


- popularyzowanie wiedzy o dziejach miasta i regionu,


- dokumentowanie i popularyzację historii lokalnych twórców, wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych,


3) ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:


a) integrację osób niepełnosprawnych i organizację czasu wolnego osobom niepełnosprawnym,


b) wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,


4) pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym:


a) działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją,


b) organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w formach pozaszkolnych,


c) rekreację, turystykę i aktywne alternatywne formy wypoczynku,


d) wspieranie jadłodajni dla najuboższych,


e) wspieranie działalności świetlicy środowiskowej i świetlicy opiekuńczej,


f) prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.


3. Rada Miejska może rozszerzyć odrębną uchwałą listę zadań realizowanych w 2011 r. po zasięgnięciu opinii właściwych komisji.


4. Lista zadań wymienionych w pkt. 2 informuje partnerów programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów oraz posiadane zasoby.


5. Zadania będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych.

Okres realizacji programu

§ 10


Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy jest uchwalany na okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Sposób realizacji programu

§ 11


1. Zadania publiczne będą zlecane organizacjom pozarządowym, które dają gwarancję ich realizacji w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, a ich działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.


2. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami ustawy.


3. Burmistrz Miasta Pszów może w ciągu roku budżetowego ogłaszać postępowania w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych, które zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Miasta Pszów, w tym w drodze przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.


4. W ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego.


5. Warunki konkursu, w tym szczegółowe zasady składania ofert i przyznawania dotacji, określa Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.


6. Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.


7. Wykaz organizacji pozarządowych wraz z kwotami przyznanych dotacji na realizację zleconych zadań zostanie opublikowany na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 12


1. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Miasta Pszów na rok 2011. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie, nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2011.


2. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę 185.000,00 złotych.

Sposób oceny realizacji programu

§ 13


1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji, rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.


2. Celem monitoringu realizacji programu ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:


1) liczba otwartych konkursów ofert;


2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;


3) liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione);


4) liczba umów zawartych w formie wsparcia lub powierzenia zadania;


5) liczba obszarów zadaniowych;


6) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym w poszczególnych obszarach zadaniowych;


7) liczba beneficjentów uczestnicząca w realizowanych zadaniach;


8) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe;


9) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.


3. Sprawozdanie z realizacji programu przedstawia Burmistrzowi Miasta, Kierownik Referatu Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu.


4. Burmistrz Miasta w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu za rok 2011.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 14


1. Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok, został opracowany w procesie konsultacji społecznych ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Pszów.


2. Projekt programu, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, został zamieszczony i udostępniony na okres 10 dni kalendarzowych na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów. Był również dostępny w Referacie Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pszów.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 15


1. Burmistrz Miasta Pszów w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową opiniującą oferty.


2. Członek komisji konkursowej, będący członkiem organizacji pozarządowej ubiegającej się o dofinansowanie, nie może brać udziału w tej części prac komisji, która dotyczy opiniowania projektu organizacji, którą reprezentuje.


3. Do zadań komisji konkursowej należy:


1) w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków sporządzenie listy organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji oraz umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów oraz podanie do publicznej wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego;


2) ustalenie listy organizacji pozarządowych spełniających kryteria konkursu;


3) określenie zakresu rzeczowego i formy przyznawania dotacji;


4) opiniowanie zgłoszonych ofert.


4. Członkowie komisji konkursowej rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.


5. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący a w razie nieobecności przewodniczącego zastępca.


6. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić organizacje pozarządowe o dodatkowe informacje.
§ 16


1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, podpisany przez członków komisji, który przedstawia się Burmistrzowi Miasta Pszów do akceptacji. Protokół zawiera ocenę ofert.


2. Szczegółowe kryteria oceny ofert zostaną określone w Regulaminie przyjętym w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Pszów.


3. Decyzję o udzieleniu dotacji w drodze zarządzenia podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

Postanowienia końcowe

§ 17


Wzory dokumentów związanych z realizacją programu, tj. wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).


Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 11:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 11:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 11:48:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie