Rok 2012


Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

WSTĘP

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

2) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

3) programie - rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok;

4) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych";

5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. l1 ust. 2 i w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, spełniających warunki określone w ustawie, obejmujących swoją działalnością teren Gminy Miasta Pszów oraz działających na rzecz jej mieszkańców.

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 1

1. Głównym celem programu jest:

1) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Pszów wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań;

2) umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym i budowanie stabilnego partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, opartego na długotrwałej współpracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Pszów.

2. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację nw. celów szczegółowych:

1) umacnianie w świadomości mieszkańców Gminy Miasta Pszów poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;

2) zwiększanie aktywności organizacji pozarządowych w pełniejsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej;

3) podnoszenie zdolności organizacji pozarządowych do wykonywania zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Pszów samodzielnie oraz w ramach współpracy partnerskiej;

4) promowanie osiągnięć sektora pozarządowego oraz prezentowanie jego dorobku w regionie.

Zasady współpracy

§ 2

1. Współpraca Gminy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności realizowane poprzez:

1) pobudzenie aktywności mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie;

3) kultywowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji miejscowej społeczności;

4) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych;

5) poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych i efektywnych działań na rzecz mieszkańców i Gminy Miasta Pszów;

6) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność;

7) zwiększenie ilości świadczonych usług w zakresie pożytku publicznego oraz podniesienie ich standardu.

Zakres przedmiotowy

§ 3

Przedmiotem współpracy Gminy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi jest:

1) realizacja zadań Gminy Miasta Pszów określonych w ustawach;

2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Miasta Pszów;

3) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

4) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego na etapie ich tworzenia.

Realizatorzy programu

§ 4

Realizatorami programu są:

1) Rada Miejska w Pszowie w zakresie uchwalania corocznego programu i wytyczenia polityki finansowej Gminy Miasta Pszów oraz komisje Rady Miejskiej w ramach zadań opiniodawczych;

2) Burmistrz Miasta Pszów w zakresie przyjmowania ofert, realizacji innych zadań określonych w uchwałach Rady Miejskiej, ogłaszania otwartego konkursu ofert, powoływania komisji konkursowej, rozpatrywania ofert, podpisywania umów odpowiednio o powierzenie lub wsparcie zadania oraz nadzór nad realizacją umów i udzielonych dotacji;

3) komisja konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasto Pszów.

Formy współpracy

§ 5

1. W celu realizacji zadań publicznych, organizacje pozarządowe będą otrzymywały pomoc, w tym pomoc finansową, po spełnieniu wymagań określonych w ustawie.

2. Zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych.

3. Otwarte konkursy są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje Burmistrza Miasta Pszów.

4. Organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, w zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

§ 6

Zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym następuje poprzez :

1) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 7

Inne formy wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1) Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych poprzez :

a) udostępnianie informacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, na których omawiane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z działalnością tych organizacji,

b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Miejskiej;

2) publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pszów;

3) prowadzenie strony internetowej na portalu miejskim umożliwiającej prezentację organizacji pozarządowych;

4) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje pozarządowe np. poprzez nieodpłatne udzielenie lokalu, środków technicznych itp;

5) udzielanie pomocy przy nawiązywaniu kontaktów lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych;

6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 8

O wyborze formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego decyduje Burmistrz Miasta Pszów, biorąc pod uwagę jej charakter i istotę, warunki materialne oraz wysokość środków finansowych przewidzianych w uchwale budżetowej Gminy Miasta Pszów na rok 2012.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 9

1. Współpraca między Gminą Miastem Pszów a organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Rada Miejska na podstawie potrzeb Gminy Miasta Pszów oraz przebiegu współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmuje priorytetowe zadania dla realizacji programu w roku 2012 r. w zakresie:

1) kultury fizycznej i sportu:

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia w różnych dyscyplinach sportowych poprzez szkolenia sportowe, treningi, obozy szkoleniowo - treningowe i zawody sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem stałości grup i cyklicznych zajęć,

b) organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych,

c) podnoszenie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów i zawodów sportowo - pożarniczych,

2) kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego:

a) kultywowanie tradycji śląskiej oraz ochronę dóbr kultury poprzez:

- popularyzowanie wiedzy o dziejach miasta i regionu,

- dokumentowanie i popularyzację historii lokalnych twórców, wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych,

3) ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) integrację osób niepełnosprawnych i organizację czasu wolnego osobom niepełnosprawnym,

b) wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym:

a) działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją,

b) organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w formach pozaszkolnych,

c) rekreację, turystykę i aktywne alternatywne formy wypoczynku,

d) wspieranie jadłodajni dla najuboższych,

e) wspieranie działalności świetlicy środowiskowej i świetlicy opiekuńczej,

f) prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

3. Rada Miejska może rozszerzyć odrębną uchwałą listę zadań realizowanych w 2012 r. po zasięgnięciu opinii właściwych komisji.

4. Lista zadań wymienionych w pkt. 2 informuje partnerów programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów oraz posiadane zasoby.

5. Zadania będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych.

Okres realizacji programu

§ 10

Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy jest uchwalany na okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Sposób realizacji programu

§ 11

1. Zadania publiczne będą zlecane organizacjom pozarządowym, które dają gwarancję ich realizacji w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, a ich działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.

2. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami ustawy.

3. Burmistrz Miasta Pszów może w ciągu roku budżetowego ogłaszać postępowania w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych, które zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Miasta Pszów, w tym w drodze przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.

4. W ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego.

5. Warunki konkursu, w tym szczegółowe zasady składania ofert i przyznawania dotacji, określa Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.

6. Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.

7. Wykaz organizacji pozarządowych wraz z kwotami przyznanych dotacji na realizację zleconych zadań zostanie opublikowany na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 12

1. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Miasta Pszów na rok 2012. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie, nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2012.

2. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem w roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę 133.000,00 złotych.

Sposób oceny realizacji programu

§ 13

1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji, rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.

2. Celem monitoringu realizacji programu ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:

1) liczba otwartych konkursów ofert;

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

3) liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione);

4) liczba umów zawartych w formie wsparcia lub powierzenia zadania;

5) liczba obszarów zadaniowych;

6) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym w poszczególnych obszarach zadaniowych;

7) liczba beneficjentów uczestnicząca w realizowanych zadaniach;

8) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe;

9) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

3. Sprawozdanie z realizacji programu przedstawia Burmistrzowi Miasta, Kierownik Referatu Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu.

4. Burmistrz Miasta w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu za rok 2012.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 14

1. Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok, został opracowany w procesie konsultacji społecznych ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Pszów.

2. Projekt programu, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, został zamieszczony i udostępniony na okres 10 dni kalendarzowych na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów. Był również dostępny w Referacie Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pszów.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 15

1. Burmistrz Miasta Pszów w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową opiniującą oferty.

2. Członek komisji konkursowej, będący członkiem organizacji pozarządowej ubiegającej się o dofinansowanie, nie może brać udziału w tej części prac komisji, która dotyczy opiniowania projektu organizacji, którą reprezentuje.

3. Do zadań komisji konkursowej należy:

1) w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków sporządzenie listy organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji oraz umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów oraz podanie do publicznej wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego;

2) ustalenie listy organizacji pozarządowych spełniających kryteria konkursu;

3) określenie zakresu rzeczowego i formy przyznawania dotacji;

4) opiniowanie zgłoszonych ofert.

4. Członkowie komisji konkursowej rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

5. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący a w razie nieobecności przewodniczącego zastępca.

6. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić organizacje pozarządowe o dodatkowe informacje.

§ 16

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, podpisany przez członków komisji, który przedstawia się Burmistrzowi Miasta Pszów do akceptacji. Protokół zawiera ocenę ofert.

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert zostaną określone w Regulaminie przyjętym w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Pszów.

3. Decyzję o udzieleniu dotacji w drodze zarządzenia podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

Postanowienia końcowe

§ 17

Wzory dokumentów związanych z realizacją programu, tj. wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  07‑12‑2011 15:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  07‑12‑2011 15:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2011 15:43:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie