Rok 2005


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznychz zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Pszów

20‑10‑2011 12:16:48

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu godnie z uchwałą nr XXV/178/2004 r. Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.)I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Pszów określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005" tj.:


1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży ( dyscyplina - piłka nożna)


Realizowane poprzez:


a/ prowadzenie zajęć treningowych,


b/ organizowanie zgrupowań sportowych,


c/ organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe).II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2005 - ogólna kwota dotacji 70.000,00 zł. - pozostało do wykorzystania 15.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2004 - 55.000,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2005 i kończy z dniem 31 grudnia 2005r.IV. Termin składania ofert


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 5 maja 2005r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


9. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.


10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

20‑10‑2011 12:16:20

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z uchwałą nr XXV/178/2004 Rady Miejskiej Pszowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.)I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Miasta Pszów określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005" tj.:


1. Wspieranie działalności na rzecz organizacji imprez turystycznych


Realizowane poprzez:


wspieranie działań na rzecz organizacji imprez turystycznych poprzez rekreację, turystykę i aktywne formy wypoczynku (rajdy rowerowe organizowane w ramach X DNI PSZOWA i Akcji "Lato w mieście")II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2005 -3.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2004 -0,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2005 i kończy z dniem 31 grudnia 2005r.


IV. Termin składania ofert


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 5 maja 2005r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


9. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.

10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz wspierania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia

20‑10‑2011 12:15:39

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz wspierania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia zgodnie z uchwałą nr XXV/178/2004 Rady Miejskiej Pszowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.)I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie wspierania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005" tj.:


Realizowanego poprzez:


- kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących, w wieku do lat 7, ze sprzężoną niepełnosprawnością.II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2005 - 1 800,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2004 - 0,00 zł.III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2005 i kończy z dniem 31 grudnia 2005r.


IV. Termin składania ofert


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 5 maja 2005r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opiniąpowołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


9. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.


10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew.124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

20‑10‑2011 12:15:14

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z uchwałą nr XXV/178/2004 Rady Miejskiej Pszowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.)I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Miasta Pszów określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005" tj.:


1. organizacja i uczestnictwo w miejskich i regionalnych imprezach sportowych i rekreacyjnych


Realizowane poprzez:


organizowanie miejskich turniejów sportowych w ramach Dni Sportu, X DNI PSZOWA i Akcji "Lato w mieście" ( np. tenis stołowy, turniej dzikich drużyn podwórkowych, turniej siatkówki czy piłki plażowej itp.)II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2005 -4.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2004 -0,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2005 i kończy z dniem 31 grudnia 2005r.IV. Termin składania ofert


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 5 maja 2005r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


9. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.

10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

20‑10‑2011 12:14:54

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami zgodnie z uchwałą nr XXV/178/2004 Rady Miejskiej Pszowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.)I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz promocji miasta i rozwoju lokalnego określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005" tj.:


- wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
- organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych i rekreacyjnychII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz promocji miasta i rozwoju lokalnego w roku 2005 - 5.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz promocji miasta i rozwoju lokalnego w roku 2004 - 0,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2005 i kończy z dniem 31 grudnia 2005r.IV. Termin składania ofert


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 5 maja 2005r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


9. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.

10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przyznaniu dotacji na wykonywanie zadań publicznych Miasta Pszów w 2005 roku

20‑10‑2011 12:14:19

L p.

Zadanie w dziedzinie

Oferent

Tytuł zadania

wnioskowana

kwota dotacji

1


prowadzenie bezpłatnej jadłodajni

Stowarzyszenie

Pomóżmy Sobie


Prowadzenie bezpłatnej jadłodajni dla osób ubogich zagrożonych problemami alkoholowymi.

15.000,00

2


prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją

Stowarzyszenie

Pomóżmy Sobie


Prowadzenie Świetlicy Opiekuńczej "Gniazdo"

4.000,00

3


Upowszechnianie kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


Zeszyty Pszowskie - kwartalnik społeczno-kulturalny

6.000,00

4


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy

Miejski Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"


Prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zgrupowań sportowych oraz organizacja i udział w zawodach, w ramach współzawodnictwa sportowego

25.900,00

5


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


"Wszyscy razem - prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie"

3.000,00

6


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"


Realizacja II edycji zawodów integracyjnych "Dzieci-Dzieciom"

1.500,00

7


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna

LKS "Naprzód 37" Krzyżkowice


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna

39.820,00

8


Wspieranie działań na rzecz organizacji imprez turystycznych poprzez rekreację, turystykę i aktywne formy wypoczynku (dzieci, młodzieży i dorosłych).

Miejski Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"


Przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów rowerowych dla wszystkich szkół podstawowych w mieście oraz promowanie pszowskich ścieżek rowerowych

1.000,00

9


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna

Towarzystwo Sportowe Górnik Pszów


Organizowanie wyczynowego i rekreacyjnego uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży

42.000,00

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta Pszów

20‑10‑2011 12:13:49

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie :

upowszechniania kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i promocji miasta, ochrony i promocji zdrowie oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2005.


L p.

Zadanie w dziedzinie

Oferent

Tytuł zadania

wnioskowana

kwota dotacji

1


prowadzenie bezpłatnej jadłodajni

Stowarzyszenie

Pomóżmy Sobie


Prowadzenie bezpłatnej jadłodajni dla osób ubogich zagrożonych problemami alkoholowymi.

15.000,00

2


prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją

Stowarzyszenie

Pomóżmy Sobie


Prowadzenie Świetlicy Opiekuńczej "Gniazdo"

4.000,00

3


Upowszechnianie kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


Zeszyty Pszowskie - kwartalnik społeczno-kulturalny

6.000,00

4


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy

Miejski Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"


Prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zgrupowań sportowych oraz organizacja i udział w zawodach, w ramach współzawodnictwa sportowego.

25.900,00

5


organizacja wolnego czasu osób niepełnosprawnych,- i integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


"Wszyscy razem - prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie"

3.000,00

6


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna

LKS "Naprzód 37" Krzyżkowice


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna

39.820,00

7


Wspieranie działań na rzecz organizacji imprez turystycznych poprzez rekreację, turystykę i aktywne formy wypoczynku (dzieci, młodzieży i dorosłych).

Miejski Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"


Realizacja II edycji zawodów integracyjnych "Dzieci-Dzieciom"

1.500,00

8


Wspieranie działań na rzecz organizacji imprez turystycznych poprzez rekreację, turystykę i aktywne formy wypoczynku (dzieci, młodzieży i dorosłych).

Miejski Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"


Przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów rowerowych dla wszystkich szkół podstawowych w mieście oraz promowanie pszowskich ścieżek rowerowych

1.000,00

9


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna

Towarzystwo Sportowe Górnik Pszów


Organizowanie wyczynowego i rekreacyjnego uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży

42.000,00

10


ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym


Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7, ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gminy Pszów

1.773,17 zł.Pszów, 28 luty 2005 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją

20‑10‑2011 12:13:11

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym zgodnie z uchwałą nr XXV/178/2004 Rady Miejskiej Pszowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXV/177/2004 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok"I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005" tj.:


- prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie opieki społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym roku 2005 - 4.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie opieki społecznej i przeciwdziałaniu patologiom społecznym w roku 2004 - 2000,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2005 i kończy z dniem 31 grudnia 2005r.

IV. Termin składania ofert


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 21 lutego 2005r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www .pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.

5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.

6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

9. Warunkiem zawarcia umowy jest: - otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji - w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.

10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Prowadzenie bezpłatnej jadłodajni

20‑10‑2011 12:12:43

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym zgodnie z uchwałą nr XXV/178/2004 Rady Miejskiej Pszowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXV/177/2004 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok"I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005" tj.:


- prowadzenie bezpłatnej jadłodajniII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie opieki społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2005 - 15.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie opieki społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2004 - 14.000,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2005 i kończy z dniem 31 grudnia 2005r.


IV. Termin składania ofert


 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 21 lutego 2005r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


 3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


 2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


 3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


 4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
  4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
  4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


 5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


 6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


 8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


 9. Warunkiem zawarcia umowy jest: - otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji - w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.


 10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta Pszów

20‑10‑2011 12:12:19

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta Pszów zgodnie z uchwałą nr XXV/178/2004 r. Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.).I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta Pszów określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2005" tj.:


1. Upowszechnianie kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego poprzez:


a/ kultywowanie tradycji śląskiej oraz ochrona dóbr kultury,


b/ dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych , sportowych i społecznych,


c/ organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności : występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, prelekcji,


d/ popularyzowanie wiedzy o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców.II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2005 - 20.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2004 - 7.000,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2005 i kończy z dniem 31 grudnia 2005r.IV. Termin składania ofert


 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 21 lutego 2005r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


 3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


 2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


 3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


 4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
  4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
  4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


 5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


 6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


 8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


 9. Warunkiem zawarcia umowy jest: - otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji - w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.


 10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 12:06:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie