Rok 2006


Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta Pszów ogłoszonym w dniu 24 kwietnia 2006 r. w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony

20‑10‑2011 12:19:54
Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta Pszów ogłoszonym w dniu 24 kwietnia 2006 r. w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, na rok 2006.L p.

Zadanie w dziedzinie

Oferent

Tytuł zadania

wnioskowana

kwota dotacji

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Miejski Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"

Upowszechnianie kulury fizycznej i sportu dzieci i młodziezy w tenisie stołowym, poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego

15.000,00

2

Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

"Wszyscy razem - prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie"

1.500,00

3

Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

"Koncert z okazji Światowego Dnia Niepełnosprawnych"

2.500,00


Pszów, 30 maj 2006 r.

Przewodniczący Komisji Opiniującej

mgr Alicja Nawrat

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 200

20‑10‑2011 12:19:23

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTE KONKURSY OFERT

na realizację zadań publicznych Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2006.


Zadanie 1 - zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Pszów:


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:


Realizowane poprzez:


a/ prowadzenie zajęć treningowych,


b/ organizowanie zgrupowań sportowych,

c/ organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na w/w zadanie w roku 2006 - 15.000,00 zł.Zadanie 2

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

- organizacja wolnego czasu osób niepełnosprawnych oraz integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na w/w zadanie w roku 2006 - 4.000,00 zł.Zadanie 3

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

- przeprowadzenie badań profilaktycznych w celu wykrywania chorób społecznych w czasie trwania VII Dni Promocji Zdrowia.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na w/w zadanie roku 2006 - 4.000,00 zł.Termin składania ofert

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 24 maja 2006 r. oferty wg wzoru znajdującego się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


zawiera pełna treść ogłoszenia dostępna:
- na stronie internetowej UM www.pszow.pl,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Pszowie - Pszów, ul. Pszowska 534

- w Referacie Edukacji. Kultury, Zdrowia i Sportu UM Pszów tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzec

20‑10‑2011 12:18:57

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2006 .

L p.

Zadanie w dziedzinie

Oferent

Tytuł zadania

wnioskowana

kwota dotacji

1


Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym

Stowarzyszenie

Pomóżmy Sobie


Prowadzenie bezpłatnej jadłodajni dla osób ubogich zagrożonych problemami alkoholowymi.

15.000,00

2


Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym

Stowarzyszenie

Pomóżmy Sobie


Prowadzenie Świetlicy Opiekuńczej "Gniazdo"

4.000,00

3


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w tenisie stołowym

Miejski Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"


Prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zgrupowań sportowych i organizowanie oraz udział w zawodach, w ramach współzawodnictwa sportowego.
29.996,00

4


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


"Wszyscy razem - prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie"
1.500,00

5


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


"Koncert z okazji Światowego Dnia Niepełnosprawnych"
2.500,00

6


Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

LKS "Naprzód 37" Krzyżkowice


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna

26.000,00

7


Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

Towarzystwo Sportowe

Górnik Pszów


Organizowanie rekreacyjnego uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży miasta Pszów

45.000,00

8

ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym - Chorzów


Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7, ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gminy Pszów

2.000,00


Pszów, 14 luty 2006 r.


Przewodniczący Komisji Opiniującej
mgr Alicja Nawrat

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społec

20‑10‑2011 12:18:25

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTE KONKURSY OFERT

na realizację zadań publicznych Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2006 zgodnie z uchwałą nr XXXVI/244/2005 Rady Miejskiej Pszowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2006 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.)


Zadanie 1 - Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Pszów:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych:
- piłka nożna
- tenis stołowy

Realizowane poprzez:
a/ prowadzenie zajęć treningowych,
b/ organizowanie zgrupowań sportowych,
c/ organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe).

2. Wspieranie działań na rzecz organizacji imprez turystycznych poprzez rekreację, turystykę i aktywne formy wypoczynku (dzieci, młodzieży i dorosłych).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu w roku 2006 - 90.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu w roku 2005 - 70.000,00 zł.


Zadanie 2 - Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
- kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących, w wieku do lat 7, ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2006 - 2.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2005 - 1 800,00 zł


Zadanie 3 - Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
- organizacja wolnego czasu osób niepełnosprawnych,
- integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2006 - 4.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2005 - 3.000,00 zł.


Zadanie 4
- Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia:
- przeprowadzenie badań profilaktycznych w celu wykrywania chorób społecznych.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2006 - 4.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2005 - 0,00 zł.


Zadanie 5 - Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym:
- prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie opieki społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym roku 2006 - 4.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie opieki społecznej i przeciwdziałaniu patologiom społecznym w roku 2005 - 4.000,00 zł.


Zadanie 6 - Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym : - prowadzenie bezpłatnej jadłodajni
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie opieki społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2006 - 15.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie opieki społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2005 - 15.000,00 zł.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2006 i kończy z dniem
31 grudnia 2006 r.


Termin składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 1 luty 2006 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta WWW.pszow.bip.info.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Warunkiem złożenia oferty jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2005 roku.


Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.

5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.

6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

9. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.

10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 12:06:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie