Rok 2007


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2007

20‑10‑2011 12:53:56

Zarządzenie Nr 0151/56/2007
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 16 sierpnia 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2007 .

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz art. i 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje,

§ 1


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie:


1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2


Treść ogłoszenia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie w sprawie: udzielenia dotacji na wykonywanie zadań publicznych Gminy Miasto Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i

20‑10‑2011 12:53:06
Zarządzenie Nr 0151/33/2007
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonywanie zadań publicznych Gminy Miasto Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2007

.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 10 załącznika do Uchwały Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 9 lutego 2007 w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007

zarządzam, co następuje:

§ 1


1.

Udzielam dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2007. zgodnie z załącznikiem nr 1.


2.

Dotacja udzielona organizacjom pozarządowym będzie realizowana po podpisaniu umowy z dotowanym, określającą warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczania się z otrzymanych środków finansowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pro

20‑10‑2011 12:52:01

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych

L p.

Zadanie w dziedzinie

Oferent

Tytuł zadania

Wnioskowana kwota dotacji


1


Upowszechniania kultury fizycznej i sportuMUKS "JEDYNKA"


Upowsze Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresied tenisa stołowego, realizowane poprzez prowadzenie zajęć treningowych i zorganizowanie zgrupowania sportowego


10.640,00

2


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


II Koncert z okazji Międzynarodowego dnia osób Niepełnosprawnych

1360,00

3


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


WSZYSCY RAZEM - prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnej

1800,00


4


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


II powitanie Lata w Ogrodzie Marzeń

840,00

5


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


PZN Koło Wodzisław Śl.


Rehabilitacja i Integracja - drogą KU SAMODZIELNOŚCI

1000,00


6


Upowszechniania kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego - kultywowanie tradycji ślaskiej oraz ochrona dóbr kultury, dokumentowanie historii współczesnej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznychStowarzyszenie Pomóżmy Sobie


Moja mała Ojczyzna - zbytki i pomniki narodowe w Pszowie - konkurs dla Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum


2000,00


7


Upowszechniania kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego - organizowanie imprez kulturalnych i popularyzacja wiedzy o dziejach miasta


Ochotnicza Straż Pożarna Pszów


Zorganizowanie imprezy kulturalno-edukacyjno-historycznej pod nazwą "100 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie"


3000,00
Przewodniczący Komisji Opiniującej

mgr Alicja Nawrat

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promoc

20‑10‑2011 12:51:35
Zarządzenie Nr 0151/16/2007
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2007

.


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz art. i 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje :

§ 1


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie:


1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


2.

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


3.

Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

§ 2


Treść ogłoszenia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie miasta Pszów zgodnie z uchwałą nr IV/24/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie Prog

20‑10‑2011 12:50:48

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie miasta Pszów zgodnie z uchwałą nr IV/24/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2007 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z póżn. zm.)I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta Pszów określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2007" tj.:


1. Upowszechnianie kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego poprzez:


a/ organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności: występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, prelekcji,


b/ popularyzowanie wiedzy o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców.II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2007 - 3.000,00 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2006 -0,00 złIII. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2007 i kończy z dniem 31 grudnia 2007 r.IV. Termin składania ofert


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do
19 kwietnia 2007r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opiniąpowołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


9. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.


10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew.124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą nr IV/24/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w spraw

20‑10‑2011 12:50:29

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą nr IV/24/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2007 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z póżn. zm.)I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2007" tj.:


1. Ochrona i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:


- organizacja wolnego czasu osób niepełnosprawnych,


- integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2007 - 4.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2006 - 4.000,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2007 i kończy z dniem 31 grudnia 2007 r.IV. Termin składania ofert


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 19 kwietnia 2007 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


4.

Warunkiem złożenia oferty jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2006 roku.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opiniąpowołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


9. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.


10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew.124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą nr IV/24/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w spraw

20‑10‑2011 12:50:10

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą nr IV/24/2007z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2007 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z póżn. zm.)I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2007" tj.:


1. Ochrona i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych :


- kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących, w wieku do lat 7, ze sprzężoną niepełnosprawnością.II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2007 - 1.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2006 - 2.000,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2007 i kończy z dniem 31 grudnia 2007 r.IV. Termin składania ofert


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 19 kwietnia 2007 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


4. Warunkiem złożenia oferty jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2006 r.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opiniąpowołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


9. Warunkiem zawarcia umowy jest:- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.


10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew.124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie maiasta Pszów zgodnie z uchwałą nr IV/24/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpra

20‑10‑2011 12:49:48

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie maiasta Pszów zgodnie z uchwałą nr IV/24/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2007 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z póżn. zm.)
I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Pszów tj:I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych:


- piłka nożna


- tenis stołowy


Realizowane poprzez:


a/ prowadzenie zajęć treningowych,


b/ organizowanie zgrupowań sportowych,


c/ organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe).II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2007 - 90.000,00 zł. do wykorzystania 20.000,00 zł
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2006 - 90.000,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2007 i kończy z dniem 31 grudnia 2007 r.IV. Termin składania ofert


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 19 kwietnia 2007r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


4.

Warunkiem złożenia oferty jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2006 roku.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


2.

Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


3.

Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


5.

Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


6.

Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


7.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


8.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


9.

Warunkiem zawarcia umowy jest:
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.

10.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie maiasta Pszów zgodnie z uchwałą nr IV/24/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie Pro

20‑10‑2011 12:48:54

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie maiasta Pszów zgodnie z uchwałą nr IV/24/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2007 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. nr 96 poz. 873 z póżn. zm.)I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta Pszów określonych w "Programie Współpracy Miasta Pszów z organizacjami Pozarządowymi w roku 2007" tj.:


1. Upowszechnianie kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego poprzez:


a/ kultywowanie tradycji śląskiej oraz ochrona dóbr kultury,


b/ dokumentowanie historii współczesnej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych,II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2007 - 2.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2006 - 0,00 złIII. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2007 i kończy z dniem 31 grudnia 2007 r.IV. Termin składania ofert


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 19 kwietnia 2007 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.info.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opiniąpowołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


9. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.


10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew.124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym

20‑10‑2011 12:32:35

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznymBurmistrz Miasta Pszów Zarządzeniem Nr 0151/12/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. udzielił dotacji na wykonywanie zadań publicznych Gminy Miasto Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2007 następującym organizacjom:


1. Towarzystwo Sportowe Górnik Pszów otrzymało 13 na 14 możliwych do uzyskania punktów. Przyznana kwota dotacji 30.000,00 zł - na wsparcie realizacji zadania pt.: Organizowanie rekreacyjnego uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży miasta Pszów.


2. Ludowy Klub Sportowy "Naprzód 37" Krzyżkowice otrzymał 10 na 14 możliwych do uzyskania punktów. Przyznana kwota dotacji 20.000,00 zł - na wsparcie realizacji zadania pt.: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - sekcja piłka nożna.


3. Miejski Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" otrzymał 14 na 14 możliwych do uzyskania punktów. Przyznana kwota dotacji 20.000,00 zł - na wsparcie realizacji zadania pt.: Prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym dzieci i młodzieży.


4. Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie otrzymało 14 na 14 możliwych do uzyskania punktów. Przyznana kwota dotacji 15.000,00 zł - na wsparcie realizacji zadania pt.: Prowadzenie bezpłatnej jadłodajni.


5. Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie otrzymało 14 na 14 możliwych do uzyskania punktów. Przyznana kwota dotacji 4.000,00 zł - na wsparcie realizacji zadania pt.: Dzieci w Świetlicy Opiekuńczej "Gniazdo".


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 12:07:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie