Rok 2008


Zarządzenie Nr 0151/7/2008 w sprawie: udzielenia dotacji na wykonywanie zadań publicznych Gminy Miasto Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodo

20‑10‑2011 12:58:13

Zarządzenie Nr 0151/7/2008
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 6 luty 2008 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonywanie zadań publicznych Gminy Miasto Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2008 .

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 11 załącznika do Uchwały Nr XIII/101/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów na rok 2008 z Organizacjami Pozarządowymi.

zarządzam, co następuje:

§ 1


 1. Udzielam dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1.


 2. Dotacja udzielona organizacjom pozarządowym będzie realizowana po podpisaniu umowy z dotowanym, określającą warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczania się z otrzymanych środków finansowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w 2008 roku

20‑10‑2011 12:57:21

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Pszów w 2008 roku ogłoszonym Zarządzeniem Nr 0151/99/2007 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 21 grudnia 2007 r. w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym , ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

L p.

Zadanie w dziedzinie

Oferent

Tytuł zadania

Wnioskowana kwota dotacji


1


Upowszechniania kultury fizycznej i sportu


MUKS


"JEDYNKA"

"Prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zgrupowań sportowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe) w tenisie stołowym dzieci i młodzieży oraz organizowanie ogólnodostępnych turniejów dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym)."

36.561,00 zł


2


Upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Towarzystwo Sportowe Górnik Pszów


"Organizowanie rekreacyjnego uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży miasta Pszów"

60.000,00 zł


3


Upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Ludowy Klub Sportowy "Naprzód 37" Krzyżkowice


"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - sekcja piłka nożna"

30.000,00 zł


4


Upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki "Tao"


"Szkolenie WU shu w sekcji S.D.S.W. "Tao" w 2008 r."

40.330,00 zł


5


Upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


"ZESZYTY PSZOWSKIE"

4.000,00 zł


6


Upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


"Nasza Mała Ojczyzna na Mapie Śląska"

1.000,00 zł


7


Upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


"Spotkania z Tradycją i Folklorem Ziemi Pszowskiej"

5.000,00 zł


8


Upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego


PZN Koło Wodzisław Śl.


"Razem w muzeum, teatrze i na koncertowej sali"

4.088,00 zł


9


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


Koncert z okazji Międzynarodowego dnia osób Niepełnosprawnych"RAZEM WESELEJ"

1.700,00 zł


10


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


WSZYSCY RAZEM - prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

5.850,00 zł


11


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


Powitanie Lata w Ogrodzie Marzeń

450,00 zł


12


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


PZN Koło Wodzisław Śl.


Rehabilitacja i Integracja - drogą KU SAMODZIELNOŚCI

7.335,00 zł


13


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa


"Kompleksowa Rewalidacja Dzieci Niewidomych i Niedowidzących"

2.000,00


14


Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym


Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie


"Jadłodajnia im. Jana Pawła II pomaga ubogim"

20.000,00 zł


15


Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym


Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie


"Świetlica Opiekuńcza "Gniazdo" pomaga pszowskim dzieciom

10.000,00 zł


Przewodniczący Komisji Opiniującej

mgr Alicja Nawrat

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym Gminy Miasto Pszów na 2008 rok zgodnie z uchwałą Nr XIII/101/2007 Rady Miejs

20‑10‑2011 12:56:49

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERTna realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym Gminy Miasto Pszów na 2008 rok zgodnie z uchwałą Nr XIII/101/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w 2008 roku" oraz zgodnie z uchwałą Nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok"I. Rodzaj i cel zadania: Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym:


 • prowadzenie bezpłatnej jadłodajni


 • prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacjąII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie opieki społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2008 - 30.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie opieki społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2007 - 19.000,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2008 i kończy z dniem 31 grudnia 2008 r.IV. Termin składania ofert


 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 28 stycznia 2008 r. ofertyzgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta WWW.pszow.bip.info.pldo Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


 3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


 4. Warunkiem złożenia oferty jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2007 roku.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


 2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


 3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


 4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  4.1. merytoryczne(zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
  4.2. finansowe(koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
  4.3. organizacyjne(posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


 5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opiniąpowołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


 6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


 8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


 9. Warunkiem zawarcia umowy jest: - w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.


 10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Promocji, Środków Pomocowych, Kultury i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew.124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań nz rzecz osób niepełnosprawnych Gminy Miasto Pszów na 2008 rok zgodnie z uchwałą Nr XIII/101/20

20‑10‑2011 12:56:25

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań nz rzecz osób niepełnosprawnych Gminy Miasto Pszów na 2008 rok zgodnie z uchwałą Nr XIII/101/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w 2008 roku".


I. Rodzaj i cel zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

1. Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:


 • integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,


 • - organizacja wolnego czasu osób niepełnosprawnych,


 • kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących.II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2008 - 8.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2007 - 5.000,00 zł.III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2008 i kończy z dniem 31 grudnia 2008 r.IV. Termin składania ofert


 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 28 stycznia 2008 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


 3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


 4. Warunkiem złożenia oferty jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2007 roku.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


 2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


 3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


 4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
  4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
  4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


 5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


 6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


 8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


 9. Warunkiem zawarcia umowy jest: - w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.


 10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Promocji, Środków Pomocowych, Kultury i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Gminy Miasto Pszów na 2008 rok zgodnie z uchwałą Nr XIII/101/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z d

20‑10‑2011 12:56:06

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Gminy Miasto Pszów na 2008 rok zgodnie z uchwałą Nr XIII/101/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w 2008 roku".I. Rodzaj i cel zadania:


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta Pszów:


1. Upowszechnianie kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego poprzez:


a/ organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności : występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, prelekcji,


b/ popularyzowanie wiedzy o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców,


c/ kultywowanie tradycji śląskiej oraz ochrona dóbr kultury,


d/ dokumentowanie historii współczesnej, lokalnych wydarzeń kulturalnych , sportowych i społecznych.II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2008 - 10.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2007 - 5000,00 złIII. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2008 i kończy z dniem 31 grudnia 2008 r.IV. Termin składania ofert


1.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 28 stycznia 2008 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


2.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


3.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


4.

Warunkiem złozenia oferty jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2007 roku.V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


1.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


2.

Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


3.

Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


4.

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


5.

Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opiniąpowołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


6.

Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


7.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


8.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


9.

Warunkiem zawarcia umowy jest:
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.

10.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Promocji, Środków Pomocowych, Kultury i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew.124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Miasto Pszów na 2008 rok zgodnie z uchwałą Nr XIII/101/2007 R

20‑10‑2011 12:55:45

Burmistrz Miasta Pszów

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Miasto Pszów na 2008 rok zgodnie z uchwałą Nr XIII/101/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w 2008 roku".


I. Rodzaj i cel zadania: Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Pszów tj:I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych:


- piłka nożna i piłka halowa


- tenis stołowy


Realizowane poprzez:


a/ prowadzenie zajęć treningowych,


b/ organizowanie zgrupowań sportowych,


c/ organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe).II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2008 - 100.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2007 - 101.000,00 zł.


III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2008 i kończy z dniem 31 grudnia 2008 r.IV. Termin składania ofert


 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 28 stycznia 2008 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta).


 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadań oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy.


 3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


 4. Warunkiem złożenia oferty jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2007 roku.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:


 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania.


 2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


 3. Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.


 4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.
  4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.
  4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.


 5. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów.


 6. Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie.


 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


 8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


 9. Warunkiem zawarcia umowy jest: - w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu.


 10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Promocji, Środków Pomocowych,Kultury i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 0151/99/2007 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodo

20‑10‑2011 12:55:16
Zarządzenie Nr 0151/99/2007
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społeczny oraz promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2008
.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz art. i 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie:


 1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


 2. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


 3. Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym.

 4. Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2


Treść ogłoszenia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 12:07:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie