Rok 2009


ZARZĄDZENIE NR 0151/10/2009 w sprawie: udzielenia dotacji na wykonywanie zadań publicznych Gminy Miasto Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narod

20‑10‑2011 13:18:01
Zarządzenie Nr 0151/10/2009
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 16 luty 2009 r.


w sprawie: udzielenia dotacji na wykonywanie zadań publicznych Gminy Miasto Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2009

.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz §11 ust. 12 załącznika do Uchwały Nr XXII/111/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 listopada 2008 w sprawie przyjęcia Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok.

zarządzam, co następuje

§ 1


1. Udzielam dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1.


2. Dotacja udzielona organizacjom pozarządowym będzie realizowana po podpisaniu umowy z dotowanym, określającą warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczania się z otrzymanych środków finansowych.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Pszów na 2009 roku ogłoszonym Zarządzeniem Nr 0151/111/2008 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 30 grudnia 2008 r.

20‑10‑2011 13:11:10

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Pszów na 2009 roku ogłoszonym Zarządzeniem Nr 0151/111/2008 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 30 grudnia 2008 r. w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym.

L p.


Zadanie w dziedzinie


Oferent


Tytuł zadania


Wnioskowana kwota dotacji


1


Upowszechniania kultury fizycznej


i sportu


MUKS


"JEDYNKA"


"Prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zgrupowań sportowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe) w tenisie stołowym dzieci i młodzieży oraz organizowanie ogólnodostępnych turniejów dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym"44.287,00 zł


2


Upowszechniania kultury fizycznej


i sportu


Towarzystwo Sportowe


Górnik Pszów


"Organizowanie rekreacyjnego uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży miasta Pszów"

80.000,00 zł


3


Upowszechniania kultury fizycznej


i sportu


Ludowy Klub Sportowy "Naprzód 37" Krzyżkowice


"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - sekcja piłka nożna"

30.000,00 zł


4


Upowszechniania kultury fizycznej


i sportu


Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki "Tao"


"Szkolenie Wu Shu w sekcji S.D.S.W. "Tao" w 2009 r."

38.150,00 zł


5


Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


"ZESZYTY PSZOWSKIE"


5.040,00 zł


6


Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


"Cudze chwalicie swego nie znacie"


1.500,00 zł


7


Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


"Spotkania z Tradycją i Folklorem Małej Ojczyzny"


5.000,00 zł


8


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


"Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych"

1.700,00 zł


9


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

"WSZYSCY RAZEM " - prowadzenie świetlicy "Radość Życia" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie

7.800,00 zł


10


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Towarzystwo Przyjaciół Pszowa


Powitanie Lata w Ogrodzie Marzeń


500,00 zł


11


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Polski Związek Niewidomych


Koło Wodzisław Śl.


Rehabilitacja i Integracja - drogą KU SAMODZIELNOŚCI

8.662,00 zł


12


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym


z Chorzowa


"Kompleksowa Rewalidacja Dzieci Niewidomych i Niedowidzących"

2.000,00 zł


13


Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym


Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie


"Jadłodajnia im. Jana Pawła II dożywia ubogich"


20.000,00 zł


14


Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym


Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie


"Świetlica Opiekuńcza "Gniazdo" dla pszowskich dzieci"


21.000,00 zł
Przewodniczący Komisji Opiniującej

mgr Alicja Nawrat
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 0151/6/2009 w sprawie: powołania Komisji Opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarach działalności pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizy

20‑10‑2011 13:10:09

Zarządzenie Nr 0151/6/2009

Burmistrza Miasta Pszów

z dnia 3 luty 2009 r.


w sprawie: powołania Komisji Opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarach działalności pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2009

.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz § 5 załącznika do Zarządzenia Nr 0151/109/2008 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert",

zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołać Komisje Opiniującą oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarach działalności pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2009 w składzie:


1.

Alicja Nawrat - Przewodniczący


2. Stanisław Czyż - członek


3. Irena Komor - Łukoszek - członek


4. Anna Malinowska - członek


5. Eugeniusz Danielczyk - członek

§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 0151/111/2008 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony ...

20‑10‑2011 13:08:51
Zarządzenie Nr 0151/111/2008
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społeczny oraz promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2009

.


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie:


1.

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


2.

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


3.

Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym.


4.

Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2


Treść ogłoszenia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZARZĄDZENIE NR 0151/109/2008 w sprawie: przyjęcia "Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert"

20‑10‑2011 13:04:24
Zarządzenie Nr 0151/109/2008
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 4 grudnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia "Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert".


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 8 załącznika do uchwały Nr XXII/191/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok".

zarządzam, co następuje

§ 1


Przyjąć "Regulamin Otwartego Konkursu Ofert", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 12:07:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie