Rok 2010


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Pszów na 2010 roku ogłoszonym Zarządzeniem Nr 0151/117/2009 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 10 grudnia 2009 r.

20‑10‑2011 13:27:36

Informacja o otwarciu ofert złożonych w otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Pszów na 2010 roku ogłoszonym Zarządzeniem Nr 0151/117/2009 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 10 grudnia 2009 r. w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznymLp.

Zadanie w zakresie

Oferent

Tytuł zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1


Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

MUKS "JEDYNKA"

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsród dzieci i młodzieży - realizowane poprzez: prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe) w tenisie stołowym dzieci i młodzieży

42.053,00

2


Upowszechniania kultury fizycznej


i sportu

Towarzystwo Sportowe

Górnik Pszów

Organizowanie rekreacyjnego uprawiania sportu wśród dzieci i młodziezy miasta Pszów

120.000,00

3


Upowszechniania kultury fizycznej


i sportu

Ludowy Klub Sportowy "Naprzód 37" Krzyżkowice

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - sekcja piłki nożnej

30.000,00

4


Upowszechniania kultury fizycznej


i sportu

Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki "Tao"

Szkolenie Wu Shu w sekcji S.D.S.W. "Tao" w 2010 r.

38.200,00

5


Upowszechniania kultury fizycznej


i sportu

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

Powitanie Lata w Ogrodzień Marzeń impreza rekreacyjno - sportowa

500,00

6


Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

ZESZYTY PSZOWSKIE

5.000,00

7

Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

MY W WIELKIM ŚWIECIE
1.000,00

8


Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

Spotkanie z tradycją i folklorem Małej Ojczyzny

4.300,00

9


Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

1.700,00

10


Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego

Grupa Artystyczna Konar Rydułtowy

PRACOWNIA ARTYSTYCZNYCH WRAŻEŃ - PAW

11.100,00

11


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

WSZYSCY RAZEM - prowadzenie świetlicy "Radość Życia" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Pszowie

11.500,00

12


Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Polski Związek Niewidomych Koło Wodzisław Śl.

Rehabilitacja i Integracja - drogą KU SAMODZIELNOŚCI edycja 2010

7.950,00

13

Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym

Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie

Dożywianie ubogich w Jadłodajni im. Jana Pawła II

20.000,00

14

Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom


społecznym

Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie

Świetlica Opiekuńcza "Gniazdo" pomaga dzieciom

21.000,00

15


Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym

ZHP - Hufiec Ziemii Wodzisławskiej

Harcerska Akcja Letnia 2010 organizowana przez Komendę Hufca Ziemii Wodzisławskiej Związku Harcerstwa Polskiego "SPORT TO ZDROWIE"

13.200,00
Przewodniczący Komisji Opiniującej

mgr Alicja Nawrat
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 0151/2/2010 w sprawie: powołania Komisji Opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarach działalności pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizy

20‑10‑2011 13:26:49

Zarządzenie Nr 0151/2/2010

Burmistrza Miasta Pszów

z dnia 18 stycznia 2010 r.


w sprawie: powołania Komisji Opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarach działalności pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2010

.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz pkt 1 § 5 załącznika do Zarządzenia Nr 0151/116/2009 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert",

zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołać Komisje Opiniującą oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarach działalności pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2010 w składzie:


1.

Alicja Nawrat - Przewodniczący


2.

Ewa Jaskóła - członek


3.

Irena Komor - Łukoszek - członek


4.

Halina Balicka - członek


5.

Anna Malinowska - członek

§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 0151/117/2009 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony ...

20‑10‑2011 13:25:38

Zarządzenie Nr 0151/117/2009
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społeczny oraz promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2010 .

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje,

§ 1


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie:


  1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


  2. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


  3. Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym.

  4. Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2


Treść ogłoszenia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZARZĄDZENIE NR 0151/116/2009 w sprawie: przyjęcia "Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert"

20‑10‑2011 13:22:40

Zarządzenie Nr 0151/116/2009
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 7 grudnia 2009 r.


w sprawie: przyjęcia "Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert".


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 6 załącznika do uchwały Nr XXXII/275/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok".

zarządzam, co następuje

§ 1


Przyjąć "Regulamin Otwartego Konkursu Ofert", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Traci moc Zarządzenie Nr 0151/109/2008 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert".

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 12:07:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie