Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta w Pszowie


KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW

URZĘDU MIASTA W PSZOWIE


Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad, jakimi kierować powinien się pracownik samorządowy. Definiuje standardy zachowania i postępowania, jakich mieszkańcy gminy oraz klienci Urzędu Miasta w Pszowie mają prawo oczekiwać od urzędników.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pszowie wykonują swoje obowiązki kierując się fundamentalnymi wartościami: uczciwości, szacunku, godności i odpowiedzialności.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Artykuł 1


1. Zasady zachowania i postępowania zawarte w niniejszym Kodeksie Etycznym obowiązują pracowników Urzędu Miasta w Pszowie posiadających status pracownika samorządowego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)


ZASADY OGÓLNE

Artykuł 2


1. Pracownik przedkłada dobro publiczne oraz indywidualne interesy obywateli ponad własne interesy.

2. Pracownik przestrzega prawa i działa zawsze tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania klientów urzędu.

3. Pracownik wykonuje zadania urzędu odpowiedzialnie, praworządnie, sumiennie, rzetelnie, bezstronnie i bezinteresownie.

4. Pracownik pamięta, że swoim postępowaniem tworzy wizerunek pracownika samorządowego i urzędu.

5. Pracownik wykonuje swoją pracę z poszanowaniem godności swojej i innych w miejscu pracy i poza nim.

6. Pracownik w kontaktach z klientami urzędu, a także z przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami jest obiektywny, uprzejmy, życzliwy i wyrozumiały.

7. Pracownik zawsze dba o prestiż urzędu i jakość wykonywanej pracy.

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW

Artykuł 3


1. Pracownik wykonuje obowiązki z zaangażowaniem, obiektywnie, fachowo, rzetelnie i sprawnie, wykorzystując w sposób najlepszy swoje kwalifikacje, kompetencje, wiedzę i umiejętności.

2. Pracownik rozpatruje sprawy klientów zgodnie z prawem, przewidzianą procedurą działania, bez zbędnej zwłoki, mając na uwadze zawsze dobro publiczne oraz indywidualne interesy obywateli.

3. Pracownik dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich okoliczności załatwianej sprawy klienta.

4. Pracownik dba o terminowe i zgodne pod względem formalnym i merytorycznym wykonywanie zadań wynikających z zakresu jego obowiązków oraz dodatkowych dyspozycji i poleceń przełożonych.

5. Pracownik dba o przestrzeganie wszystkich przepisów, instrukcji, regulaminów i zarządzeń obowiązujących na zajmowanym stanowisku i w zakresie wykonywanej pracy.

6. Pracownik wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swojej pracy. Jest kreatywny w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone zadania realizuje efektywnie i z zaangażowaniem.

7. Pracownik jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania.

8. Pracownik nie uchyla się od odpowiedzialności za swoje postępowanie. Jest gotów do przyjęcia krytyki w razie zaniedbania swoich obowiązków, uznania swoich błędów oraz do ich niezwłocznego naprawienia.

9. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków służbowych jest neutralny politycznie i nie manifestuje publicznie w miejscu pracy swoich poglądów i sympatii politycznych.

10. Pracownik sumiennie wykonuje polecenia przełożonego, a jeżeli w jego przekonaniu polecenie jest niezgodne z prawem, przedstawia mu swoje wątpliwości lub zastrzeżenia, a w przypadku braku reakcji przedstawia je odpowiednim organom.

11. Pracownikowi nie wolno wykonać polecenia, które stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby stratami dla gminy.

12. Pracownik racjonalnie i oszczędnie gospodaruje gminnym majątkiem i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie.

13. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji i rozwijania wiedzy potrzebnej do jak najlepszego wykonywania pracy.

14. Pracownik potrafi pracować samodzielnie, jak również w zespole. Jednocześnie jest otwarty na współpracę i potrafi korzystać z doświadczenia i wiedzy innych pracowników, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej z pomocy ekspertów.

15. Pracownik przestrzega zasad poprawnego zachowania i potrafi zapobiegać konfliktom w pracy.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

Artykuł 4


1. Postępowanie pracownika jest przejrzyste, jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o wystąpienie korupcji.

2. Pracownik nie podejmuje żadnych prac lub zajęć kolidujących z obowiązkami służbowymi.

3. Pracownik nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani obietnic takich korzyści od klientów za załatwienie ich spraw.

4. Pracownik w prowadzonych sprawach traktuje obiektywnie i bezstronnie wszystkich klientów, nie ulegając żadnym naciskom.

5. Pracownik nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności gospodarczej, społecznej lub religijnej oraz wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu.

6. Pracownik zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne i nie wykorzystuje wpływów politycznych na możliwość awansu.

7. Pracownik nie działa stronniczo i nie ulega wpływom i naciskom ugrupowań politycznych oraz nie angażuje się w działania, które mogłyby służyć celom tych ugrupowań.

8. Pracownik dochowuje tajemnicy państwowej i służbowej, nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy w urzędzie, jak i po jego zakończeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 5


Pracownicy Urzędu Miasta w Pszowie zobowiązali się przestrzegać zasad Kodeksu Etycznego i kierować się wszystkimi wartościami w nim określonymi.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 15:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 15:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 15:14:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie