Ponowne wykorzystywanie informacji publicznejPonowne wykorzystywanie informacji publicznej


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pszów - http://bip.gmpszow.finn.pl ,

2. udostępniona w serwisie internetowym www.pszow.pl ,

3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
 1. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Pszów www.gmpszow.finn.pl oraz stronie www.pszow.pl jest bezpłatne.
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane) oraz o czasie wytworzenia i pozyskania tych informacji.
 3. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 4. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do dalszego udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
 5. Miasto Pszów nie ponosi odpowiedzialności ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 6. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystania określone zostaną indywidualnie.
 7. Burmistrz Miasta Pszów, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
 8. Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Burmistrz Miasta Pszów rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 9. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
 10. Urząd Miasta Pszów może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 11. Przy obliczaniu opłat za przygotowanie i przekazanie informacji publicznej przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej uwzględnia się następujące czynniki:
  - stawkę godzinową wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
  - materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 12. Łączna wysokość opłat nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 13. Urząd Miasta Pszów nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.
 14. Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  21‑05‑2012 13:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Kloc
email: info@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558636
, w dniu:  21‑05‑2012 13:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2015 12:54:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie