Rok 2024


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

10‑01‑2024 16:43:20

Są już znane wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Pszów.

Burmistrz Miasta Pszów Zarządzeniem Nr BM.0050.148.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Pszów na rok 2024 w zakresie:

  • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,;
  • Pomocy społecznej, w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej Burmistrz Miasta Zarządzeniem nr BM.0050.19.2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. udzielił dotacji na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) Miejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "JEDYNKA" na zadanie pn. "Jedynka gra
w tenisa stołowego" w kwocie 45.100,00 zł,

b) Klubowi Sportowemu Dobrawa na zadanie pn. "Jazda konna i łucznictwo konne w klubie sportowym Dobrawa" w kwocie 3.390,00 zł,

c) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Ognisko" Rydułtowy na zadanie pn. "Nasze dzieci grają w szachy" w kwocie 6.510,00 zł.

2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) Towarzystwu Przyjaciół Pszowa na zadanie pn. "Spotkania z tradycją i folklorem Małej Ojczyzny" w kwocie 2.800,00 zł,

b) Towarzystwu Przyjaciół Pszowa na zadanie pn. "Cudze chwalicie swego nie znacie" w kwocie 1.200,00 zł,

c) Towarzystwu Przyjaciół Pszowa na zadanie pn. "Zeszyty Pszowskie” w kwocie 6.000,00 zł,

3) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

a) Towarzystwu Przyjaciół Pszowa na zdanie pn. "Wszyscy Razem - prowadzenie świetlicy Radość Życia dla osób niepełnosprawnych w Pszowie" w kwocie 30.000,00 zł.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2024 rok

07‑12‑2023 14:50:50

Burmistrz Miasta Pszów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2024 r. 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączniku.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 3 stycznia 2024 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Pszów lub drogą pocztową na adres: 44-370 Pszów, 
ul. Pszowska 534 (decyduje data wpływu do urzędu).

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert określa uchwała nr LV/450/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Informacja o ogłoszonym konkursie jest dostępna w siedzibie urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej www.pszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pszów. (Zarządzenie Nr BM.0050.148.2023 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 6 grudnia 2023 r.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji, Środków Pomocowych, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pszów pod nr telefonu (32) 716-08-29.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

06‑12‑2023 14:00:00

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta Pszów Zarządzeniem Nr BM.0050.148.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Pszów na rok 2024:

  • Zadanie 1- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 55.000,00 zł,
  • Zadanie 2- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000,00 zł,
  • Zadanie 3 - w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w kwocie 30.000,00 zł,

Łączna wysokość środków na realizację zadań wynosi ogółem 95.000,00 zł.

 

Kwota dotacji w roku 2024 jest kwotą planowaną i może ulec zmianie. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od kwot przyjętych w uchwale budżetowej Miasta Pszów na 2024 r.

 

Oferty realizacji zadań publicznych należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Pszów (budynek nr I - parter) do dnia 3 stycznia 2024 r. (środa) do godziny 17:00

Szczegółowych informacji udziela Referat Promocji, Środków Pomocowych, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, tel. (32) 716-08-29.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Aleksander Kloc
email: info@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558636
, w dniu:  06‑12‑2023 13:33:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  06‑12‑2023 13:33:35
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2024 16:44:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie