Statut


S T A T U T
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszowie


Dział I. Zakres działania Ośrodka.

§ 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) Uchwały Nr I/9/95 Rady Miejskiej Pszowa z dnia 9 marca 1995r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszowie,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst ujednolicony Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zmianami/,
3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami/,
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami/,
5) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /tekst ujednolicony Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami/,
6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego /tekst ujednolicony Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375/,
7) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych /tekst ujednolicony Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zmianami/,
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /tj. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późn. zmianami/,
9) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zmianami/,
10) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst ujednolicony Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami/,
11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym /tekst ujednolicony Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225/,
12) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zmianami/,
13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. Nr 149, poz.887/,
14) innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności pomocy społecznej,
15) niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Ośrodek jest miejską jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren miasta Pszów.
3. Siedzibą Ośrodka jest Pszów.

§ 3.

1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest:

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- doprowadzanie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
- zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawami.

§ 4.

Ośrodek realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- pracę socjalną, rozumianą, jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- świadczenie usług przewidzianych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
- rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
- wykonywanie zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w ramach gminnych programów wspierania rodziny,
- pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym przez pomoc asystenta rodziny i dostęp do specjalistycznego poradnictwa,
- tworzenie warunków do rozwoju systemu opieki nad dzieckiem,
- finansowanie lub współfinansowanie zadań wynikających z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, kosztów związanych z udzielaniem pomocy przez rodziny wspierające,
- finansowanie kosztów szkoleń dla asystentów rodziny, rodzin wspierających,
- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

§ 5.

W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej OPS współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi, zakładami pracy.

Dział II. Organy i struktura organizacyjna.

§ 6.

1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego majątek.
2. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych pracowników Ośrodka, nawiązuje stosunek pracy z pozostałymi pracownikami.
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec kierownika Ośrodka wykonuje Burmistrz Miasta Pszów; burmistrz zatrudnia kierownika na podstawie umowy o pracę.
4. Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.
5. Organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika, po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.

Dział III. Zasady działalności finansowej OPS.

§ 7.

Ośrodek jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest:
- ze środków budżetu gminy,
- z dotacji celowych budżetu państwa.

§ 8.

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Kierownika, zatwierdzany przez Radę Miejską w Pszowie.
Ośrodek ponosi wydatki jedynie do wysokości środków posiadanych na swoim koncie w ramach planów budżetowych.

§ 9.

Gospodarowanie środkami finansowymi, ich rozliczanie i dokumentowanie określa instrukcja finansowo - księgowa w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym Kierownika Ośrodka. Gospodarka finansowa prowadzona jest według zasad określonych w przepisach prawa finansowego i o rachunkowości.

§ 10.

Środkami finansowymi dysponuje kierownik Ośrodka lub osoby imiennie przez niego upoważnione.

Dział IV. Przepisy końcowe.

§ 11.

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 12.

Statut Ośrodka jest nadawany przez Radę Miejska w Pszowie, zmiany w statucie mogą być dokonywane na zasadach i w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  22‑09‑2011 14:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  22‑09‑2011 14:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑08‑2016 09:49:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie