Deklaracja dostępności


Urząd Miasta Pszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej w Pszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2024-03-25.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Pszów e-mail: dostepnosc@pszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 716 08 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Adres: Urząd Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów

Urząd Miasta zajmuje trzy budynki. Wejścia główne do budynków A, B, C znajdują się od ulicy Pszowskiej 534. Przy drzwiach wejściowych znajdują się przyciski umożliwiające wezwanie obsługi Urzędu Miasta Pszów w celu udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnościami.
W budynkach A, B, C znajdują się poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta. Budynki są ogólnodostępne w godzinach urzędowania.
Korytarze oraz schody znajdujące się w budynkach są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane.
W bliskiej odległości od wejścia do budynku A znajduje się wyznaczone i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.

Korytarze w budynkach są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Budynek A posiada drzwi wejściowe, które wyposażone są w automatyczne otwieranie i zamykanie za pomocą czujnika ruchu. Do drzwi prowadzi pochylnia z balustradą dla osób z niepełnosprawnościami.
Wewnątrz budynku zamontowane jest urządzenia w postaci platformy schodowej przeznaczonej do transportu osób niepełnosprawnych. Platforma posiada wymiary 750x 850 mm, udźwig: 225 kg.
Ponadto na parterze w budynku A znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca tel. 32 716 08 88.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna 
Uruchomiono systemu audio-wideo, który umożliwia prezentację treści wizualnych w języku migowym oraz dźwiękowych na dużym ekranie umieszczonym na parterze w budynku A. Dodatkowo, na parterach budynków B i C zainstalowano po jednym małym ekranie, co pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.
Opracowano materiał w języku migowym, który został dostosowany do potrzeb Miasta Pszów. Ten innowacyjny krok pozwala na lepsze zrozumienie przekazywanych informacji przez osoby niesłyszące oraz umożliwia im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
Zainstalowano stacjonarną pętlę indukcyjną w budynku A oraz dostarczono przenośne pętle indukcyjne dla budynków B i C co jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy dostępności dla osób mających problemy ze słuchem.
Opracowano informacje w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.
Zamontowano oznakowania w alfabecie Braille'a. Tabliczki i nakładki w alfabecie Braille'a umieszczono na poręczach i drzwiach pomagając w orientacji w przestrzeni urzędu.
Zamontowano plany tyflograficzne z alfabetem Braille’a na poszczególnych piętrach budynku A co umożliwia łatwiejszą nawigację wewnątrz budynku osobom niewidomym.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
Osobom niesłyszącym oraz osobom, które maja trudności w komunikowaniu się, gdzie potrzebują wsparcia w kontaktach jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 32 455 95 51 oraz elektronicznie na adres kancelaria@pszow.pl.
Do budynków Urzędu Miasta może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami
Na parterze budynku A znajduje się toaleta, ale nie jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
504KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - 01.01.2021r.

26‑03‑2021 12:23:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
525KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2024 10:21:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie