Przetarg nieograniczony na zakup usług: 'Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w oddziale integracyjnym w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie w ramach zadania 1 projektu: Integracja dzieci - szansą na


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Pszów: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w oddziale integracyjnym w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie w ramach zadania 1 projektu: Integracja dzieci - szansą na równy start.
Numer ogłoszenia: 231716 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pszowie , ul. gen. Władysława Andersa 8, 44-370 Pszów, woj. śląskie, tel. 0-32 4540840, faks 0-32 4540840.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w oddziale integracyjnym w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie w ramach zadania 1 projektu: Integracja dzieci - szansą na równy start..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć w oddziale integracyjnym w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie w ramach zadania 1 projektu w/w projektu w okresie od 1 września 2011r. do 30 czerwca 2013r. (łącznie 22 miesiące) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. Integracja dzieci - szansą na równy start nr WND-POKL.09.01.01-24-099/10, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Usługa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części, których szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 3 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie: a) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp b) informacji zawartych w załączniku nr 6 i 7 do SIWZ c) na podstawie załączonego przez Wykonawcę programu zajęć o którym mowa w pkt. 6.2A SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca i każdy z Wykonawców występujących wspólnie: - dla części 1 - posiada wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu. - dla części 2 - posiada wykształcenie wyższe w zakresie edukacji elementarnej, terapii pedagogicznej opcjonalnie studia oligofrenopedagogiki, a także co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 6, 7 do SIWZ oraz kopią dyplomów ukończenia studiów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony formularz oferty, wg wzoru zał 2 do SIWZ b) Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy. c) program zajęć opracowany zgodnie z pkt. 6.2.A SIWZ d) Oświadczenie o niekaralności e) kopia dyplomów ukończenia studiów

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Program zajęć dla danej części zamówienia - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:

nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pszow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczne Przedszkole nr 3 z oddziałami w Pszowie ul. Gen. Wł. Andersa 8 44-370 Pszów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Publiczne Przedszkole nr 3 z oddziałami w Pszowie ul. Gen. Wł. Andersa 8 44-370 Pszów SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. Integracja dzieci - szansą na równy start nr WND-POKL.09.01.01-24-099/10, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Usługa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Nauczyciel prowadzący.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć w oddziale integracyjnym w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie w ramach zadania 1 projektu. - zajęcia edukacyjne z grupą dzieci w wieku 3-5 lat. Łącznie 20 dzieci w tym 5 niepełnosprawnych. Prowadzenie zajęć w godzinach funkcjonowania placówki w okresie od 1 września 2011 do 30 czerwca 2013.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia - 30


CZĘŚĆ Nr:

2 NAZWA: Zadanie nr 1 - Nauczyciel wspierający.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć w oddziale integracyjnym w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie w ramach zadania 1 projektu. Zajęcia edukacyjne z grupą dzieci w wieku 3-5 lat. Łącznie 20 dzieci w tym 5 niepełnosprawnych. Prowadzenie zajęć w godzinach funkcjonowania placówki w okresie od 1 września 2011 do 30 czerwca 2013..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Program zajęć dla danej części zamówienia - 30
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 231716 - 2011 data 04.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pszowie, ul. gen. Władysława Andersa 8, 44-370 Pszów, woj. śląskie, tel. 0-32 4540840, fax. 0-32 4540840.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

II.2) Tekst, który należy dodać:
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy. w przypadku zmiany harmonogramu ( zmiana ilości godzin w poszczególnych miesiącach) z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy; zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili uzgodnienia pierwotnego harmonogramu. Zmiana harmonogramu nastąpi w uzgodnieniu z wykonawcą i dyrektorem. Warunki dokonywania zmian: 1) zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, 2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron, 3) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą, w tym w szczególności: a) zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, b) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, c) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany w SIWZ.
Plik doc Zalacznik_nr_8_do_SIWZ
11‑10‑2011 09:21:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zalacznik_nr_7_do_SIWZ
11‑10‑2011 09:21:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zalacznik_nr_6_do_SIWZ
11‑10‑2011 09:20:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zalacznik_nr_3_do_SIWZ
11‑10‑2011 09:19:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zalacznik_nr_2_do_SIWZ
11‑10‑2011 09:18:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zalacznik_nr_1_do_SIWZ
11‑10‑2011 09:14:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ
11‑10‑2011 09:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  11‑10‑2011 09:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  11‑10‑2011 09:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑10‑2011 09:10:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie