Podprogram 2021


Komunikat z załącznikami

20‑11‑2023 10:20:49

POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim  Bankiem Żywności w Chorzowie  realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 156 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 2931,2 kg żywności w formie : 312  szt. paczek żywnościowych

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 17 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Podprogram 2021 Plus

09‑03‑2023 09:41:05

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 PLUS
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: luty 2023 – sierpień 2023
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie na terenie województwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie  będzie wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem OPS w Pszowie  jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych

Zestaw na Podprogramie 2021 PLUS obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 9,2 kg w tym:

 • Powidła śliwkowe – 0,3 kg
 • Makaron jajeczny świderki – 2 kg
 • Mleko UHT -2 l
 • Szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg
 • Cukier biały – 2 kg
 • Olej rzepakowy -2 l

Zestaw 6 artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE: Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPS w Pszowie, to : warsztaty kulinarne; warsztaty edukacji ekonomicznej;  warsztaty dietetyczne; warsztaty niemarnowania żywności,  inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej. Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności. Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:  włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

 

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 172 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy   Pszów

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 4,15 ton żywności;

o 501 paczek żywnościowych;

o 0 posiłków;

 

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 172 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących:

 • żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 8 uczestników

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie POPŻ_logotypy na stronę internetową.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminy wydawki

23‑03‑2022 12:58:11

TERMINY WYDAWANIA  ŻYWNOŚCI

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014- 2020

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA DLA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROGRAMU.

Godziny wydawania paczek żywnościowych należy uzgodnić indywidualnie z pracownikiem socjalnym.

 

 1. CZWARTEK 31.03.2022 R.        
 2. CZWARTEK 19.05.2022 R.
 3. CZWARTEK 06.10.2022 R. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

23‑03‑2022 12:43:15

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościo-wej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – październik 2022, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z or-ganizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z in-nych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrze-bującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej po-trzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2021 – październik 2022
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie na terenie województwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich do-chodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (po-siłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrud-niejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stano-wiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie  będzie wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem OPS w Pszowie  jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:

CUKIER BIAŁY 4,00 kg

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 3,20 kg

KASZA JĘCZMIENNA 1,00 kg

KONCENTRAT POMIDOROWY 1,12 kg

MAKARON JAJECZNY 4,50 kg

MLEKO UHT 5,00 kg

OLEJ RZEPAKOWY 4 kg

POWIDŁA ŚLIWKOWE 1,50 kg

FILET W OLEJU 0,85 kg

SZYNKA DROBIOWA 1,80 kg

SZYNKA WIEPRZOWA 1,20 kg

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z róż-nych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021. 

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywno-ściowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spo-żywczych do potrzeb rodzin.

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE: Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPS w Pszowie, to : warsztaty kulinarne; warsztaty edukacji ekonomicznej;  warsztaty dietetyczne; warsztaty niemarnowania żywności,  inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefo-nicznej, wydawniczej. Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności. Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:  włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Katryniok-Piekorz
email: agnieszka.katryniok@onet.pl tel.:administrator
, w dniu:  23‑03‑2022 12:34:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Wydra
email: ops@pszow.pl tel.:32 729 10 46 fax: 32 729 10 46
, w dniu:  23‑03‑2022 12:34:32
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2023 10:25:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie