Zakres realizowanych zadań z pomocy społecznej


Zakres realizowanych przez OPS w Pszowie zadań z pomocy społecznej:

- zadania wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r, poz. 163 ze zmianami/

I. Praca socjalna - działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie - poradnictwo socjalne, pomoc w kierowaniu do odpowiednich placówek, pomoc w skompletowaniu i sporządzeniu wymaganej dokumentacji, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami, organizacjami, innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.


II. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń:

1. w zakresie zadań własnych gminy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych nie mających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

- przyznawanie pomocy rzeczowej w tym również w formie odpłatności za obiady w szkole dla dzieci, za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym mieszkańcom Pszowa,

- zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkałymi matką, ojcem lub rodzeństwem

- kierowanie do odpowiedniego typu domów pomocy społecznej,

- przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentacji do udziału w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- sprawienie pogrzebu - w tym osobom bezdomnym,

- przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,

- sporządzanie wywiadów rodzinnych środowiskowych - w tym również dla potrzeb innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, innych organów mających dostęp do informacji na podstawie odrębnych przepisów (sąd, prokuratura, policja, inne)


2. W zakresie zadań zleconych:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

Aktualnie OPS realizuje zadania wynikające z rządowych programów "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Realizacja zgodnie w wytycznymi dla celów realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pomoc dla osób i rodzin, w których dochód wynosi do 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.


III. Kryteria przyznawania świadczeń pomocy społecznej

1. Ustalenie kryterium dochodowego uprawniającego osoby lub rodziny do świadczeń pomocy społecznej:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł

2. osobie w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514 zł na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z następujących okoliczności:

- ubóstwa,

- sieroctwa,

- bezdomności,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- długotrwałej choroby,

- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- przemocy w rodzinie,

- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

- alkoholizmu lub narkomanii,

- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w szczególności z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, ponoszenia kosztów leczenia, zdarzeń losowych i innych szczególnie trudnych okoliczności pomoc może być przyznana przy dochodzie przekraczającym kryterium dochodowe.


2. Obliczanie dochodu dla potrzeb ustalenia uprawnień lub braku uprawnień do świadczeń pomocy społecznej:

- dochód rodziny - oznacza sumę miesięcznych przychodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (jeżeli ustawa nie stanowi inaczej), pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń:

- zdrowotnego, określonego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

- emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o

- kwotę wysokości alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,

- do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ,obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia , związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodu, z tym że:

a/ różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc ;wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ;

b/ jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek w formie uproszczonej ,a także jeżeli nie złożył deklaracji jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy ,w których prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności , dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby.

2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego , przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;

- za dochód z 1 hektara przeliczeniowego przyjmuje się kwotę 288 zł miesięcznie.


Dochody uzyskiwane przez członków rodziny z gospodarstwa rolnego i źródeł pozarolniczych sumuje się.

W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.IV. Ustalanie uprawnień do świadczeń pomocy społecznej, tryb postępowania:

1. złożenie w siedzibie OPS wniosku o pomoc wraz z wymaganą dokumentacją: tj.

- wypełniony wniosek - protokół - oświadczenie ( wg wzoru - załącznik nr 1),

- decyzja organu rentowego przyznająca emeryturę lub rentę z ubezpieczenia społecznego,

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy,

- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, wykonywania umowy o dzieło, umowy zlecenia, (wg wzoru - załącznik nr 2),

- dowodu otrzymania emerytury lub renty,

- zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,

- zaświadczenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki,

- decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,

- zaświadczenia KRUS potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

- oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,

- oświadczenia o stanie majątkowym (wg wzoru nr 3).2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego - rodzinnego- w miejscu pobytu lub zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenia pomocy społecznej:

- wywiad przeprowadza pracownik socjalny OPS- w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia pomocy społecznej, w sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni,

- dla podjęcia decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń przeprowadza się wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do alimentacji (małżonka, zstępnych, wstępnych), mający na celu ustalenie możliwości pomocy na rzecz osoby lub rodziny ubiegających się o pomoc z OPS Pszów.3. Decyzje w sprawach przyznania lub odmowy przyznania świadczeń pomocy społecznej podejmuje z upoważnienia Burmistrza Miasta Pszowa Kierownik OPS w Pszowie w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o pomoc - wraz z wymaganą dokumentacją.

- Stronie niezadowolonej z podjętego decyzją Kierownika OPS sposobu rozstrzygnięcia sprawy przysługuje odwołanie do organu II instancji - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach - za pośrednictwem Kierownika OPS.V. Karty informacyjne dotyczące wybranych świadczeń pomocy społecznej:

1. Przedmiot sprawy : przyznanie zasiłku okresowego

Podstawa prawna: art. 38 ustawy o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Wymagane dokumenty: zgodnie z punktem IV

Kryterium dochodowe - dochód nie przekraczający kryterium dochodowego zgodnie z punktem III

Opłata - nie ma

Termin odpowiedzi- decyzja administracyjna w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

Tryb odwoławczy- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji - za pośrednictwem OPS Pszów.2. Przedmiot sprawy: przyznanie zasiłku celowego

Podstawa prawna: art.39 w związku z art. 8 i art.7, art. 17 ust.1 pkt 5,7 ustawy o pomocy społ.

Wymagane dokumenty: zgodnie z punktem IV,

Kryterium dochodowe - dochód nie przekraczający kryterium dochodowego,

Opłata - nie ma,

Termin odpowiedzi - decyzja administracyjna w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymagana dokumentacją,

Tryb odwoławczy- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji - za pośrednictwem OPS Pszów.3. Przedmiot sprawy: przyznanie specjalnego zasiłku celowego

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy o pomocy społ.

Wymagane dokumenty - zgodnie z pkt. IV,

Kryterium dochodowe - nie ma,

Opłata - nie ma,

Termin odpowiedzi - decyzja wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,

Tryb odwoławczy - odwołanie do SKO w Katowicach w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem OPS Pszów.4. Przedmiot sprawy: przyznawanie pomocy rzeczowej w tym w formie odpłatności za obiady w szkole i wyżywienie dziecka w przedszkolu

Podstawa prawna : art.17, ust1, pkt 1, art. 48 ust. 5, w związku z art.8, art.7 ustawy o pomocy społecznej,

Wymagane dokumenty - zgodnie z pkt.IV,

Kryterium dochodowe - dochód nie przekraczający 150% kryterium dochodowego, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dochód może przekraczać 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Opłata - nie ma,

Termin odpowiedzi - decyzja w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,

Tryb odwoławczy - odwołanie do SKO w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, za pośrednictwem OPS Pszów.5. Przedmiot sprawy: udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

Podstawa prawna: art. 17 ust 1 pkt 3, art.48 w związku z art. 8 i art.7 ustawy o pomocy społ.

Wymagane dokumenty: zgodnie z pkt. IV,

Kryterium dochodowe - dochód nie przekraczający kryterium dochodowego określonego na podstawie art.8 ustawy o pomocy społecznej

Opłata - nie ma,

Termin odpowiedzi - w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, w sprawach nie cierpiących zwłoki w terminie do 2 dni,

Tryb odwoławczy - odwołanie do SKO w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem OPS Pszów.6. Przedmiot sprawy: Zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Podstawa prawna: art. 17ust.1 pkt11 w związku z art.50 i art.51 ustawy o pomocy społecznej,

Wymagane dokumenty: zgodnie z pkt. IV,

Kryterium dochodowe: nie ma, warunkiem przyznania usług opiekuńczych jest niemożność samodzielnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych przy niemożności lub ograniczonej możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę,

Opłata - odpłatność za usługi uzależniona od wysokości dochodu - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Pszowa Nr XXI/140/2004 z dnia 14.09.2004r.

Termin odpowiedzi - decyzja do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, w sprawach nie cierpiących zwłoki w terminie do 2 dni,

Tryb odwoławczy - odwołanie do SKO w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem OPS Pszów.7. Przedmiot sprawy: zasiłek stały

Podstawa prawna: art.18 w związku z art. 37 ustawy o pomocy społecznej,

Wymagane dokumenty: zgodnie z pkt. IV,

Kryterium dochodowe - dla osób uprawnionych do zasiłku stałego na podst. art.37 w/w ustawy wynosi:

- dla pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - dochód niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- dla pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie,całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - dochód tej osoby jak i dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Opłata - nie ma,

Termin odpowiedzi - decyzja w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,

Tryb odwoławczy - odwołanie do SKO w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji - za pośrednictwem OPS Pszów.8. Przedmiot sprawy: Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania niektórych świadczeń pomocy społecznej

Podstawa prawna : art.18 ust.1pkt2 ustawy o pomocy społecznej, art.66 ust.1pkt 26, pkt 29 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.VIII.2004r. Dz.U. Nr 210 poz.2135

Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadza składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.9. Przedmiot sprawy: Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe

Podstawa prawna art.17 ust.1 pkt 9 w związku z art.42 ustawy o pomocy społecznej

Wymagane dokumenty - zgodnie z pkt IV

Kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Warunki przyznania świadczenia- może być przyznane osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, jeżeli osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty, osoba opiekująca się może przebywać na urlopie bezpłatnym w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Opłata - nie ma

Termin odpowiedzi - decyzja w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

Tryb odwoławczy - odwołanie do SKO w Katowicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji - za pośrednictwem OPS w Pszowie10. Przedmiot sprawy: Kierowanie do odpowiedniego typu domów pomocy społecznej

Podstawa prawna : art.17ust.1 pkt 16, art. 54, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62 art. 63, art. 64 ustawy o pomocy społecznej

Wymagane dokumenty : zgodnie z pkt IV oraz :

- wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (załącznik A)

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (załącznik B)

- zaświadczenie lekarza psychiatry (załącznik C)- dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- zaświadczenie psychologa - dla osoby upośledzonej umysłowo , ubiegającej się o umieszczenie w DPS (załącznik D)

- oświadczenie - zgoda na umieszczenie w DPS oraz ponoszenie kosztów utrzymania w DPS-ie (załącznik OZ)

Kryterium dochodowe - nie ma, warunkiem przyznania miejsca w DPS jest niemożność zapewnienia właściwej opieki w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę przy niemożności zaspokojenia potrzeb osoby ubiegającej o miejsce w domu pomocy społecznej za wykorzystaniem jej własnych możliwości i uprawnień.

Opłata - uzależniona od dochodu i posiadanego majątku, ustalana indywidualnie przez uprawniony organ gminy miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,

- małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust 2 ustawy o pomocy społecznej,

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa powyżej,

- przy czym gmina, małżonek i osoby zobowiązane nie maja obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność,

Termin odpowiedzi - do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz wymaganą dokumentacją

decyzja kierująca do domu pomocy społecznej oraz ustalająca sposób wnoszenia odpłatności za pobyt jest przekazywana do odpowiedniego ze względu na położenie domu pomocy społecznej powiatowego centrum pomocy rodzinie - celem wydania przez starostę właściwego powiatu decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej

Tryb odwoławczy - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach - w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji .11. Przedmiot sprawy: udzielanie pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych wyniku zdarzenia losowego

Podstawa prawna : art.17ust.1 pkt 6,art. 40 ust.1,3 ust. o pomocy społecznej

Wymagane dokumenty - zgodnie z pkt IV

Kryterium dochodowe - nie ma , pomoc może być przyznana pomimo dochodu przekraczającego kryterium dochodowe i może nie podlegać zwrotowi.

Opłata - nie ma

Termin odpowiedzi: 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w sprawach nie cierpiących zwłoki w trybie pilnym wydaje się decyzję zastosowaniem rygoru natychmiastowej wykonalności.

Tryb odwoławczy: odwołanie do SKO w Katowicach terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.12. Przedmiot sprawy: realizacja rządowych programów mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej, np. przyznawanie i realizacja świadczeń na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" /Dz.U.Nr 25, poz. 186/ - ustalonego na lata 2006-2009 ustawą z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wymagane dokumenty: zgodnie z pkt IV,

Kryterium dochodowe: do 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy wystąpieniu okoliczności uzasadniających potrzebę udzielenia wsparcia z pomocy społecznej,

Opłata - nie ma,

Termin odpowiedzi: 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, w sprawach nie cierpiących zwłoki w trybie pilnym może być wydana decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności,

Tryb odwoławczy: Odwołanie do SKO w Katowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem OPS w Pszowie.13. Przedmiot sprawy: sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym:

Podstawa prawna : art.17 ust.1 pkt 15 , art. 44ustawy o pomocy społecznej, Uchwała Nr XXI/141/2004 z 14.IX.2004r.

Wymagane dokumenty : kompletowane indywidualne przez OPS Pszów - w zależności od sytuacji powodującej potrzebę sprawienia pogrzebu przez pomoc społeczną,

Kryterium dochodowe:nie ma, wydatki na sprawienie pogrzebu podlegają zwrotowi - w części lub w całości - z masy spadkowej,jeżeli przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego pokrywa się z tego zasiłku.14. Przedmiot sprawy: przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

Podstawa prawna : art.18 ust.1 pkt 4,art.40 ust.2 ustawy o pomocy społecznej

Wymagane dokumenty : zgodnie z pkt IV

Kryterium dochodowe : nie ma ,świadczenie może być przyznane w warunkach ogłoszenia klęski żywiołowej lub ekologicznej

Opłata : nie ma

Termin odpowiedzi : do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, w sprawach nie cierpiących zwłoki w trybie pilnym decyzja wydawana z rygorem natychmiastowej wykonalności

Tryb odwoławczy : odwołanie do SKO w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji , za pośrednictwem OPS Pszów.15. Przedmiot sprawy:organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Podstawa prawna - art.18 ust.1 pkt 3, art.50 ustawy o pomocy społecznej

Wymagane dokumenty : zgodnie z pkt IV

Kryterium dochodowe: nie ma; Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób.

Termin odpowiedzi: 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

Tryb odwoławczy: odwołanie do SKO w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem OPS16. Przedmiot sprawy: Sporządzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) środowiskowych w tym również dla innych jednostek organizacyjnych

Podstawa prawna: art. 107 ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wywiadu środowiskowego z dnia 8 czerwca 2012r. (Dz.U. Nr 118, poz. 712).

Wymagane dokumenty : zgodnie z pkt IV

Kryterium dochodowe : nie ma

Opłata: nie ma

Tryb postępowania - dokumentacja jest przekazywana innym jednostkom uprawnionym do jej otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby zainteresowanej .

Dane osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej są objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.VIII.1997 o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz.U. z 6.VII.2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami/, oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
464KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
484KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  22‑09‑2011 14:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  22‑09‑2011 14:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2016 09:26:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie