2011 - Wybory Ławników (Kadencja 2012-2015)


Informacja - z dniem 1 stycznia 2012 roku rozpoczyna się nowa kadencja ławników


Zgłaszanie kandydatów na ławników
(kadencja 2012-2015)


Dnia 30 maja 2011 r. w Dzienniku Ustaw z 2011 r. Nr 109, poz. 627 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Treść ustawy, o której mowa powyżej do pobrania tutaj - USTAWA


Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 listopada 2001r. (Dz. U. 98, poz. 1070, z późn. zm.) tutaj - USTAWA

W związku z powyższym zmianie ulegnie również rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia m. in. zmianie ulegnie wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku rozpoczyna się nowa kadencja ławników. W związku z powyższym w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109 poz. 627) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.


Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

2. Jest nieskazitelnego charakteru.

3. Ukończył 30 lat.

4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

5. Nie przekroczył 70 lat.

6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

7. Posiada, co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikiem nie mogą być:

1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.

2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.

4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.

5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.

6. Duchowni.

7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.

8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.

9. Radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi w drodze rozporządzenia, sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, wzór karty zgłoszenia oraz sposób jego udostępniania, mając na uwadze potrzebę udokumentowania przez podmioty zgłaszające spełnianie przez kandydatów na ławników wymogów określonych w ustawie, a także zapewnienia wyboru kandydatów o najwyższych walorach etycznych i intelektualnych, umożliwienia rzetelnej weryfikacji zgłoszeń i przejrzystości działań związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników, a przez określenie wzoru karty zgłoszenia i sposobu jego udostępniania - potrzebę ujednolicenia procedury zgłaszania, ułatwienia dostępu do wzoru i rozpatrywania zgłoszeń.


Do karty zgłoszeniowej kandydat ma obowiązek załączyć:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.

2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Urząd Miasta Pszów
Biuro Rady Miejskiej
ul. Pszowska 534
44-370 Pszów


Uwaga: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęło do Rady Miejskiej po upływie określonego terminu (30 czerwca 2011 r.) pozostawia się bez biegu.

Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zainteresowane osoby prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej miasta i Biuletynu Informacji Publicznej, które będą na bieżąco aktualizowane.

Plik pdf Karta zgłoszenia
19‑10‑2011 11:33:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
760KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  29‑07‑2011 10:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2011 11:38:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie