2006 - Wybory SamorządoweObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 200

19‑10‑2011 14:32:30

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 listopada 2006 r.


o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r.Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych
w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r.


A. Dane ogólne dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miastI. Głosowanie w dniu 12 listopada 2006 r.


1. Wybierano łącznie 2 478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 8 224 zgłoszonych kandydatów, w tym w 276 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.


2. Uprawnionych do głosowania było 30 240 882 osoby.


3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 13 883 806 wyborców, to jest 45,91% uprawnionych do głosowania.


4. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13 866 294.


5. Głosów ważnych oddano 13 601 035, to jest 98,09% ogólnej liczby głosów oddanych.


6. Głosów nieważnych oddano 265 259, to jest 1,91% ogólnej liczby głosów oddanych.II. Ponowne głosowanie w dniu 26 listopada 2006 r.


1. Wybierano łącznie 827 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1 654 zgłoszonych kandydatów.


2. Uprawnionych do głosowania było 14 643 543 osoby.


3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 5 812 667 wyborców, to jest 39,69% uprawnionych do głosowania.


4. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5 810 173.


5. Głosów ważnych oddano 5 736 954, to jest 98,74% ogólnej liczby głosów oddanych.


6. Głosów nieważnych oddano 73 219, to jest 1,26% ogólnej liczby głosów oddanych.


7. Z powodów określonych w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta termin ponownego głosowania odroczono do dnia 10 grudnia 2006 r. w 16 następujących gminach
i miastach:


1) gm. Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie,


2) gm. Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie,


3) gm. Dorohusk, powiat chełmski, województwo lubelskie,


4) gm. Tyszowce, powiat tomaszowski, województwo lubelskie,


5) gm. Hanna, powiat włodawski, województwo lubelskie,


6) gm. Daszyna, powiat łęczycki, województwo łódzkie,


7) gm. Skierniewice, powiat skierniewicki, województwo łódzkie,


8) m. Mszana Dolna, powiat limanowski, województwo małopolskie,


9) m. Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie,


10) gm. Sochocin, powiat płoński, województwo mazowieckie,


11) gm. Tyrawa Wołoska, powiat sanocki, województwo podkarpackie,


12) gm. Osiek, powiat starogardzki, województwo pomorskie,


13) gm. Gilowice, powiat żywiecki, województwo śląskie,


14) m. Bytom, województwo śląskie,


15) gm. Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko - mazurskie,


16) gm. Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie.


B. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


1. Wybierano łącznie 2 478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:


1) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 2 478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,


2) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 827 wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.


2. Wybrano łącznie 2 460 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym:


1) 2 135 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z czego:


a) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 1 492 wójtów i burmistrzów,


b) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 643 wójtów i burmistrzów,


2) 261 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, z czego:


a) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 110 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,


b) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 151 wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast,


3) 64 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu, z czego:


a) w głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. 31 prezydentów miast,


b) w ponownym głosowaniu w dniu 26 listopada 2006 r. 33 prezydentów miast.


3. W głosowaniu w dniu 12 listopada 2006 r. nie wybrano wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w 845 gminach i miastach, w tym z następujących powodów:


1) nie przeprowadzono wyborów w 1 gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, w której nie zarejestrowano żadnego kandydata na wójta (gm. Gręboszów, powiat dąbrowski, województwo małopolskie),


2) w 1 gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców zarejestrowano tylko jednego kandydata na burmistrza, który w wyniku głosowania nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów za wyborem (gm. Rajgród, powiat grajewski, województwo podlaskie).


4. W 827 gminach i miastach, w tym w:


1) 643 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,


2) 151 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,


3) 33 miastach na prawach powiatu,


przeprowadzono ponowne głosowanie w dniu 26 listopada 2006 r., z uwagi na nieuzyskanie przez kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wymaganej większości ważnie oddanych głosów za wyborem w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 12 listopada 2006 r.


5. W gminach, o których mowa w pkt 3, nie dokonano wyboru wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast i, w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wyboru dokonają rady gmin.


6. W 16 gminach odroczono ponowne głosowanie do dnia 10 grudnia 2006 r. (art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta).


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.


2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 14 listopada 2006 r.

19‑10‑2011 14:31:20

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO

W KATOWICACH

z dnia 14 listopada 2006 r.


(wyciąg)


Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) Komisarz Wyborczy w Katowicach podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.

Część I

I. Dane ogólne dotyczące wyborów do rad1.


Wybory przeprowadzono do 185 rad, w tym:

1)


do 167 rad gmin, z czego:
a)


do 128 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
b)


do 20 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
c)


do 19 rad miejskich w miastach na prawach powiatu,

2)


do 17 rad powiatów,

3)


do Sejmiku Województwa Śląskiego,


2.


Wybierano łącznie 3 268 radnych, w tym:

1)


2 823 radnych do rad gmin, z czego:

a)


1 920 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)


430 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,

c)


473 radnych w miastach na prawach powiatu,

2)


397 radnych do rad powiatów,

3)


48 radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego,


3.


Wybrano łącznie 3 268 radnych, w tym:

1)


2 823 radnych do rad gmin, z czego:

a)


1 920 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)


430 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,

c)


473 radnych w miastach na prawach powiatu,

2)


397 radnych do rad powiatów,

3)


48 radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego,


4.


Wybory przeprowadzono w 1 246 okręgach wyborczych.


5.


We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.


6.


Głosowanie przeprowadzono w 2 696 obwodach głosowania.


7.


Głosowania nie przeprowadzono w 26 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 44 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.


8.


Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby mandatów.Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców


1.


Wybory przeprowadzono do 128 rad gmin, w których utworzono 998 okręgów wyborczych.
2.


Wybierano 1 920 radnych spośród 6 923 kandydatów zgłoszonych na 4 167 listach kandydatów.
3.


Wybrano 1 920 radnych.
4.


Uprawnionych do głosowania było 933 843 osób.
5.


W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 443 963 wyborców, to jest 47,54% uprawnionych do głosowania.
6.


Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 443 449.
7.


Głosów ważnych oddano 430 902, to jest 97,17% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.


Głosów nieważnych oddano 12 547, to jest 2,83% ogólnej liczby głosów oddanych.
9.


Głosowanie przeprowadzono w 804 obwodach głosowania.

10.


Głosowania nie przeprowadzono w 25 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 39 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

11.


We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

12.


Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby mandatów.


Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców


1.


Wybory przeprowadzono do 20 rad gmin, w których utworzono 71 okręgów wyborczych.
2.


Wybierano 430 radnych spośród 4 644 kandydatów zgłoszonych na 486 listach kandydatów.
3.


Wybrano 430 radnych.
4.


Uprawnionych do głosowania było 613 177 osób.
5.


W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 263 601 wyborców, to jest 42,99% uprawnionych do głosowania.
6.


Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 263 368.
7.


Głosów ważnych oddano 251 010, to jest 95,31% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.


Głosów nieważnych oddano 12 358, to jest 4,69% ogólnej liczby głosów oddanych.
9.


Głosowanie przeprowadzono w 442 obwodach głosowania.

10.


Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 5 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

11.


We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

12.


Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby mandatów.


Wybory do rad miejskich w miastach na prawach powiatu


1.


Wybory przeprowadzono do 19 rad miejskich w miastach na prawach powiatu, w których utworzono 81 okręgów wyborczych.
2.


Wybierano 473 radnych spośród 6 271 kandydatów zgłoszonych na 662 listach kandydatów.
3.


Wybrano 473 radnych.
4.


Uprawnionych do głosowania było 2 194 525 osób.
5.


W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 788 252 wyborców, to jest 35,92% uprawnionych do głosowania.
6.


Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 787 495.
7.


Głosów ważnych oddano 762 936, to jest 96,88% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.


Głosów nieważnych oddano 24 559, to jest 3,12% ogólnej liczby głosów oddanych.
9.


Głosowanie przeprowadzono w 1 430 obwodach głosowania.

10.


Głosowania nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 0 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

11.


We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

12.


Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby mandatów.


Wybory do rad powiatów


1.


Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatów, w których utworzono 89 okręgów wyborczych.
2.


Wybierano 397 radnych spośród 4 139 kandydatów zgłoszonych na 586 listach kandydatów.
3.


Wybrano 397 radnych.
4.


Uprawnionych do głosowania było 1 570 383 osób.
5.


W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 716 370 wyborców, to jest 45,62% uprawnionych do głosowania.
6.


Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 715 370.
7.


Głosów ważnych oddano 661 932, to jest 92,53% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.


Głosów nieważnych oddano 53 438, to jest 7,47% ogólnej liczby głosów oddanych.
9.


Głosowanie przeprowadzono w 1 266 obwodach głosowania.

10.


Głosowania nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 0 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

11.


We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

12.


Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby mandatów.


Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego


1.


Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 okręgów wyborczych.
2.


Wybierano 48 radnych spośród 930 kandydatów zgłoszonych na 88 listach kandydatów.
3.


Wybrano 48 radnych.
4.


Uprawnionych do głosowania było 3 764 889 osób.
5.


W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 1 504 447 wyborców, to jest 39,96% uprawnionych do głosowania.
6.


Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1 502 015.
7.


Głosów ważnych oddano 1 353 704, to jest 90,13% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.


Głosów nieważnych oddano 148 311, to jest 9,87% ogólnej liczby głosów oddanych.
9.


Głosowanie przeprowadzono w 2 696 obwodach głosowania.

10.


Głosowania nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 0 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

11.


We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

12.


Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby mandatów.

Część II

Szczegółowe wyniki wyborów99.


Wybory do Rady Miejskiej w Pszowie


I.


Dla wyboru Rady Miejskiej w Pszowie utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 15 radnych.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 11 462.

W głosowaniu wzięło udział 4 891 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 42,67% uprawnionych do głosowania.


II. A.


Wyborów nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych z powodu braku zarejestrowanych list kandydatów na radnych, w związku z czym ............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.


B.


Głosowania nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, tj. w okręgu nr ............., nr ............., nr ............., w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w tych okręgach.


C.


Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okręgach nr ............., nr ............., nr ............., ogółem pozostaje ............. mandatów nieobsadzonych.


III.


Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach są następujące:


Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1139.


D. Głosów ważnych oddano 1097.


E. Radnymi zostali wybrani:


z listy nr 23


KOMITET WYBORCZY TPP


1)


LACH-WITYCH Weronika


2)


IDZIACZYK Elżbieta


z listy nr 25


KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ


1)


NAWRAT Kazimierz


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 788.


D. Głosów ważnych oddano 747.


E. Radnymi zostali wybrani:


z listy nr 22


KWW WSPÓLNA SPRAWA PSZOWA


1)


KRZYSTAŁA Czesław


z listy nr 25


KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ


1)


KOŁODZIEJ Paweł


2)


PIĄTKOWSKI Leszek


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 1171.


D. Głosów ważnych oddano 1139.


E. Radnymi zostali wybrani:


z listy nr 22


KWW WSPÓLNA SPRAWA PSZOWA


1)


GRZENIA Marcin


z listy nr 23


KOMITET WYBORCZY TPP


1)


KOWOL Paweł


z listy nr 25


KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ


1)


SOWA Jacek


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 856.


D. Głosów ważnych oddano 837.


E. Radnymi zostali wybrani:


z listy nr 22


KWW WSPÓLNA SPRAWA PSZOWA


1)


WAWRZYŃCZAK Ryszard Stefan


z listy nr 23


KOMITET WYBORCZY TPP


1)


GÓRECKA Mirosława


z listy nr 25


KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ


1)


BASZTOŃ Ignacy


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 937.


D. Głosów ważnych oddano 902.


E. Radnymi zostali wybrani:


z listy nr 22


KWW WSPÓLNA SPRAWA PSZOWA


1)


SZAROWSKI Józef


z listy nr 25


KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ


1)


JÓŹWICKI Mieczysław


2)


MOJŻESZ Bolesław


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.15.


Wybory do Rady Powiatu Wodzisławskiego


I.


Dla wyboru Rady Powiatu Wodzisławskiego utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 radnych.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 124 711.

W głosowaniu wzięło udział 54 398 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 43,62% uprawnionych do głosowania.


II. A.


Wyborów nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych z powodu braku zarejestrowanych list kandydatów na radnych, w związku z czym ............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.


B.


Głosowania nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, tj. w okręgu nr ............., nr ............., nr ............., w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w tych okręgach.


C.


Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okręgach nr ............., nr ............., nr ............., ogółem pozostaje ............. mandatów nieobsadzonych.


III.


Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły:


1)


następujące grupy list kandydatów:


Grupa list nr 4, nr 7, w skład której wchodziły:


1)


lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


2)


lista nr 7


KW SAMOOBRONA RP


Grupa list nr 20, nr 21, w skład której wchodziły:


1)


lista nr 20


KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA POWIATOWA


2)


lista nr 21


KWW WODZISŁAWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE


2)


następujące listy niezgrupowane:


lista nr 17


KWW DEMOKRACJA I SAMORZĄDNOŚĆ


lista nr 18


KWW POWIATOWY RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ


lista nr 19


KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W POWIECIE


IV.


Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach są następujące:


Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7495.


D. Głosów ważnych oddano 6845.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


SMUDA Krystyna Małgorzata


Lista nr 18


KWW POWIATOWY RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


HAWEL Marek Ludwik


Lista nr 20


KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA POWIATOWA

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


SZYMICZEK Krystyna


Lista nr 21


KWW WODZISŁAWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


GAWĘDA Adam


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5173.


D. Głosów ważnych oddano 4842.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 18


KWW POWIATOWY RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


CYBUŁKA Piotr Stefan


Lista nr 20


KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA POWIATOWA

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


KOWALSKI Mieczysław Wojciech


Lista nr 21


KWW WODZISŁAWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


KOSTANIUK Bronisław Jan


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7879.


D. Głosów ważnych oddano 7312.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


DZIEWIOR Grzegorz Andrzej


Lista nr 18


KWW POWIATOWY RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


OTAWA Jolanta


Lista nr 19


KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W POWIECIE

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


TORKA Jerzy


Lista nr 20


KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA POWIATOWA

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


MAŁECKI Stanisław


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 9 mandatów.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16557.


D. Głosów ważnych oddano 15411.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2


(wchodząca w skład grupy list )

Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


DROSIO Marian


2)


KAMIŃSKI Grzegorz Marek


Lista nr 17


KWW DEMOKRACJA I SAMORZĄDNOŚĆ

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


ŻYWINA Józef Jan


Lista nr 18


KWW POWIATOWY RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


SOBALA Tadeusz Stanisław


Lista nr 20


KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA POWIATOWA

3


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


MAJCHEREK Damian Marian


2)


RĄCZKA Bożena Stefania


3)


ROSÓŁ Jerzy Tadeusz


Lista nr 21


KWW WODZISŁAWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

2


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


DURCZOK Grażyna Stanisława


2)


SERWOTKA Ireneusz Jerzy


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandaty.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10311.


D. Głosów ważnych oddano 9283.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


WOJACZEK Jadwiga Rozalia


Lista nr 18


KWW POWIATOWY RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


SOMERLIK Czesława Józefa


Lista nr 20


KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA POWIATOWA

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


TOMASZEWSKA Jolanta Pelagia


Lista nr 21


KWW WODZISŁAWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


WALA Eugeniusz


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6907.


D. Głosów ważnych oddano 6426.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 18


KWW POWIATOWY RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


COGIEL Edyta Maria


Lista nr 20


KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA POWIATOWA

1


(wchodząca w skład grupy list )

Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


GRZYWACZ Kazimierz Andrzej


Lista nr 21


KWW WODZISŁAWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


SKATUŁA Tadeusz


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO1.


Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego


I.


Dla wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 48 radnych.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 764 889.

W głosowaniu wzięło udział 1 504 447 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 39,96% uprawnionych do głosowania.


II. A.


Wyborów nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych z powodu braku zarejestrowanych list kandydatów na radnych, w związku z czym ............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.


B.


Głosowania nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, tj. w okręgu nr ............., nr ............., nr ............., w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w tych okręgach.


C.


Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okręgach nr ............., nr ............., nr ............., ogółem pozostaje ............. mandatów nieobsadzonych.


III.


Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły:


1)


następujące grupy list kandydatów:


Grupa list nr 1, nr 5, nr 13, w skład której wchodziły:


1)


lista nr 1


KOMITET WYBORCZY PSL


2)


lista nr 5


KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP


3)


lista nr 13


KW RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA


Grupa list nr 2, nr 4, nr 7, w skład której wchodziły:


1)


lista nr 2


KW LIGA POLSKICH RODZIN


2)


lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


3)


lista nr 7


KW SAMOOBRONA RP


2)


następujące listy niezgrupowane:


lista nr 6


KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI


IV.


Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach są następujące:


Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 237134.


D. Głosów ważnych oddano 207455.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 1


KOMITET WYBORCZY PSL

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


ORMANIEC Marian Albin


Lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


KAMIŃSKI Andrzej


2)


KAWULOK Jan


3)


WOLAK Adam Marek


Lista nr 5


KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

2


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


KĘDRACKI Marcin


2)


WĘGLARZY Karol


Lista nr 6


KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


BRUDNY Alfred


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 222334.


D. Głosów ważnych oddano 205397.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


NATURSKI Witold Jan


2)


SPYRA Piotr Jacek


Lista nr 5


KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

4


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


KANIA Wacław Józef


2)


KOWALSKI Sławomir Stanisław


3)


STARC Martyna Beata


4)


ZIĘTEK Jerzy


Lista nr 6


KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


MOSKWA Henryk Jan


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 230973.


D. Głosów ważnych oddano 206157.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 1


KOMITET WYBORCZY PSL

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


PIOTROWSKI Leszek


Lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


SOBCZYŃSKA Leokadia


2)


SOBIERAJSKI Czesław Stanisław


Lista nr 5


KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

3


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


LENARTOWICZ Gabriela Teresa


2)


ZDZIEBŁO Adam Michał


3)


ZIENC Piotr Robert


Lista nr 6


KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


JAROSZ Marian


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 218646.


D. Głosów ważnych oddano 197151.

E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 1


KOMITET WYBORCZY PSL

1


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


WILK Zygmunt


Lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


BORZYMOWSKI Jan Józef


2)


ŚWIETLICKI Jacek


Lista nr 5


KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

3


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


BUZEK Ludgarda Maria


2)


LEWANDOWSKI Piotr Tadeusz


3)


MOSZYŃSKI Janusz Leonard


Lista nr 6


KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


KARPIŃSKI Sergiusz


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 172909.


D. Głosów ważnych oddano 160315.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2


(wchodząca w skład grupy list )
Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


DWORAK Barbara Danuta


2)


SZPYRKA Grzegorz Adam


Lista nr 5


KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

4


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


JAGIEŁŁO Mieczysław Witold


2)


KLOSA Zygmunt


3)


PIECHNICZEK Antoni


4)


ZAMORSKI Wojciech


Lista nr 6


KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


STRYJAK Cezary Andrzej


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 6 mandatów.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 185479.


D. Głosów ważnych oddano 163242.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


HUTNIK Andrzej Jan


2)


MAJER Ryszard


3)


SKALIK Włodzimierz


Lista nr 5


KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

2


(wchodząca w skład grupy list )
Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


SZEWIŃSKI Andrzej


2)


SZTOLCMAN Grzegorz


Lista nr 6


KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

1


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


MARAS Wiesław


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 7 mandatów.


A. Wybory odbyły się.


B. Głosowanie przeprowadzono.


C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 234540.


D. Głosów ważnych oddano 213987.


E. Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:


Lista nr 4


KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


MIGAS Marek Stanisław


2)


ŚLASKI Krzysztof


Lista nr 5


KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

3


(wchodząca w skład grupy list )


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


Van Der COGHEN Piotr Artur


2)


STACHOWICZ Krzysztof Sebastian


3)


ŚMIGIELSKI Bogusław Piotr


Lista nr 6


KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

2


Radnymi z tej listy zostali wybrani:


1)


CZARSKI Michał Adam


2)


GAJDA Marian


F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy

Mieczysław Brzdąk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
644KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja Burmistrza Miasta Pszów z dnia 30 października 2006 r.

19‑10‑2011 14:27:08

INFORMACJA
Burmistrza Miasta Pszów

z dnia 30 października 2006 r.o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r.Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Pszów


powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r.


Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta Pszów w terminie od 31.10.2006 do 07.11.2006 w godz. od 7:30 do 15:00 na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 191, poz. 1417).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych w Pszowie o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r.

19‑10‑2011 14:26:04

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1

w Pszowie

z dnia 25 października 2006 r.

o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r.

I. Skład Komisji:

1. Kazimierz Kowalczyk Przewodniczący

2. Zofia Polnik Zastępca Przewodniczącego

3. Dorota Karwańska Członek

4. Tomasz Stefanko Członek

5. Jolanta Wajda Członek

6. Aldona Pośpiech Członek

7.Piotr Paweł Czech Członek

8. Agnieszka Mandrysz Członek

9. Dawid Handschuh Członek

II. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Pszowie, Miejski Ośrodek Kultury ul.Traugutta 1 w dniu głosowania, to jest 12 listopada 2006 r., rozpoczyna pracę o godz. 5.00.

Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pszowie między godziną 6.00 a 20.00.

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1

w Pszowie

Kazimierz Kowalczyk

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

w Pszowie

z dnia 25 października 2006 r.

o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r.

I. Skład Komisji:

1. Mariusz Wolski Przewodniczący

2. Marzena Tułodziecka Zastępca Przewodniczącego

3. Bożena Bugla Członek

4. Krystyna Bożek Członek

5. Pawliczek Eugenia Członek

6. Wiesława Antolak Członek

7. Hanna Klima Członek

8. Henryka Herok Członek

9. Bogusława Maria Czech Członek

II. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pszowie, Hotel Miejski, ul.Traugutta 32 w dniu głosowania, to jest 12 listopada 2006 r., rozpoczyna pracę o godz. 5.00.

Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pszowie między godziną 6.00 a 20.00.

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

w Pszowie

Mariusz Wolski

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3

w Pszowie

z dnia 25 października 2006 r.

o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r.

I. Skład Komisji:

1. Arkadiusz Rak Przewodniczący

2. Renata Matysiuk Zastępca Przewodniczącego

3. Maria Cichoń Członek

4. Michał Krupa Członek

5. Halina Tutak Członek

6. Marcin Dzierżawa Członek

7. Andrzej Kowol Członek

8. Daniel Ratajczak Członek

9. Barbara Osadnik Członek

II. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Pszowie, Gimnazjum, ul.Niepodległości 99 w dniu głosowania, to jest 12 listopada 2006 r., rozpoczyna pracę o godz. 5.00.

Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Pszowie między godziną 6.00 a 20.00.

Przewodnicząca/y

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3

w Pszowie

Arkadiusz Rak

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4

w Pszowie

z dnia 25 października 2006 r.

o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r.

I. Skład Komisji:

1. Anna Malcharek Przewodnicząca

2. Eryk Grosman Zastępca Przewodniczącej

3. Bolesław Kempa Członek

4. Hanna Lech Członek

5. Sławomir Konieczny Członek

6. Joanna Wawrzyczny Członek

7. Adam Ratajczak Członek

8. Monika Szczotok Członek

9. Joanna Powała Członek

II. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Pszowie, Szkoła Podstawowa nr 2 ul.Miarki 16 w dniu głosowania, to jest 12 listopada 2006 r., rozpoczyna pracę o godz. 5.00.

Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pszowie między godziną 6.00 a 20.00.

Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4

w Pszowie

Anna Malcharek

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5

w Pszowie

z dnia 25 października 2006 r.

o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r.

I. Skład Komisji:

1. Renata Brysz Przewodnicząca

2. Małgorzata Machecka Zastępca Przewodniczącej

3. Andrzej Wlazeł Członek

4. Elżbieta Sonia Johna Członek

5. Helena Spyra Członek

6. Katarzyna Wydra-Kabut Członek

7. Irena Pośpiech Członek

8. Dorota Kociołek Członek

9. Ewa Dornia Członek

II. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Pszowie, Szkoła Podstawowa nr 3 ul.Armii Krajowej 54 w dniu głosowania, to jest 12 listopada 2006 r., rozpoczyna pracę o godz. 5.00.

Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pszowie między godziną 6.00 a 20.00.

Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5

w Pszowie

Renata Brysz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie z dnia 23 października 2006 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Pszów w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

19‑10‑2011 14:25:07

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie

z dnia 23 października 2006

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Pszów w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Miejska Komisja Wyborcza w Pszowie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:


1.


HAWEL Marek Ludwik, lat 37, wykształcenie wyższe, zam. Pszów


zgłoszony przez Komitet Wyborczy PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ


nie należy do partii politycznej


popierany przez PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ2.


LOREK Stanisław, lat 59, wykształcenie średnie, zam. Pszów


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców DOBRO PSZOWA


nie należy do partii politycznej3.


ZAPAŁ Ryszard, lat 56, wykształcenie wyższe, zam. Pszów


zgłoszony przez Komitet Wyborczy TPP


nie należy do partii politycznej
Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Małgorzata Bargieł

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie z dnia 23 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych na dzień 12 list

19‑10‑2011 14:24:35

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PSZOWIE

z dnia 23 października 2006 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.


Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Pszowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychOkręg Nr 1


Lista nr 22 - KWW WSPÓLNA SPRAWA PSZOWA

1.


SEIDEL Antoni, lat 45, zam. Pszów


Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY TPP

1.


HENDEL Andrzej, lat 52, zam. Pszów

2.


LACH-WITYCH Weronika, lat 40, zam. Pszów

3.


IDZIACZYK Elżbieta, lat 57, zam. Pszów


Lista nr 24 - KWW DOBRO PSZOWA

1.


LOREK Stanisław, lat 59, zam. Pszów

2.


STEFANKO Irena Maria, lat 42, zam. Pszów

3.


RATAJCZAK Marian Piotr, lat 26, zam. Pszów


Lista nr 25 - KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ

1.


NAWRAT Kazimierz, lat 58, zam. Pszów

2.


ŚLIWKA Marian, lat 55, zam. Pszów

3.


MUCHA Ryszard, lat 44, zam. Pszów
Okręg Nr 2Lista nr 22 - KWW WSPÓLNA SPRAWA PSZOWA

1.


KRZYSTAŁA Czesław, lat 44, zam. Pszów

2.


FISZER Piotr, lat 24, zam. Pszów


Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY TPP

1.


FABER Mieczysław, lat 45, zam. Pszów

2.


GORZKOWSKI Zbigniew, lat 56, zam. Pszów

3.


MOCEK Paweł, lat 30, zam. Pszów


Lista nr 24 - KWW DOBRO PSZOWA

1.


SMOŁKA Elżbieta Tatiana, lat 27, zam. Pszów

2.


BILOR Adam Tadeusz, lat 28, zam. Pszów


Lista nr 25 - KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ

1.


KOŁODZIEJ Paweł, lat 44, zam. Pszów

2.


PIĄTKOWSKI Leszek, lat 39, zam. Pszów

3.


RAJMAN Erwin, lat 52, zam. Pszów
Okręg Nr 3Lista nr 22 - KWW WSPÓLNA SPRAWA PSZOWA

1.


WINKLER Edeltrauda, lat 66, zam. Pszów

2.


GRZENIA Marcin, lat 26, zam. Pszów


Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY TPP

1.


KOŁODZIEJ Bogusław, lat 54, zam. Pszów

2.


KOWOL Paweł, lat 46, zam. Pszów

3.


ANDERSKI Andrzej, lat 58, zam. Pszów


Lista nr 24 - KWW DOBRO PSZOWA

1.


RYCMAN Kazimierz, lat 55, zam. Pszów

2.


KRZYŻAK Czesław Jan, lat 49, zam. Pszów

3.


WOJAK Janina Cecylia, lat 46, zam. Pszów


Lista nr 25 - KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ

1.


SOWA Jacek, lat 42, zam. Pszów

2.


NIESTRÓJ Gerard, lat 60, zam. Pszów

3.


MIKE Hubert, lat 51, zam. Pszów


Lista nr 26 - KWW "MY DLA PSZOWA"

1.


SIODŁOCZEK Piotr, lat 48, zam. Pszów
Okręg Nr 4Lista nr 22 - KWW WSPÓLNA SPRAWA PSZOWA

1.


WAWRZYŃCZAK Ryszard Stefan, lat 66, zam. Pszów


Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY TPP

1.


GÓRECKA Mirosława, lat 43, zam. Pszów

2.


RUSEK Andrzej, lat 50, zam. Pszów

3.


BAŃCZYK Tadeusz, lat 46, zam. Pszów


Lista nr 24 - KWW DOBRO PSZOWA

1.


DZIERŻAWA Henryk Jan, lat 53, zam. Pszów

2.


KORBEL Ryszard, lat 49, zam. Pszów

3.


KOBUS Stefan, lat 57, zam. Pszów


Lista nr 25 - KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ

1.


BASZTOŃ Ignacy, lat 75, zam. Pszów

2.


KUCHARCZYK Robert, lat 46, zam. Pszów

3.


CHLEBIK Ryszard, lat 51, zam. Pszów


Lista nr 28 - KWW NASZ WSPÓLNY DOM - PSZÓW

1.


GEBEL Romuald, lat 52, zam. Pszów


Okręg Nr 5


Lista nr 22 - KWW WSPÓLNA SPRAWA PSZOWA

1.


SZAROWSKI Józef, lat 67, zam. Pszów


Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY TPP

1.


TATURA Mirosław, lat 37, zam. Pszów

2.


HAJDUCZEK Zofia, lat 58, zam. Pszów

3.


PARDUBICKI Bolesław, lat 52, zam. Pszów


Lista nr 24 - KWW DOBRO PSZOWA

1.


POTONIEC Justyna, lat 41, zam. Pszów

2.


PRZYBYSŁAWSKA Ewa Jolanta, lat 35, zam. Pszów

3.


KOSOWSKI Paweł, lat 38, zam. Pszów


Lista nr 25 - KW PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ

1.


JÓŹWICKI Mieczysław, lat 51, zam. Pszów

2.


MUCHA Czesław, lat 58, zam. Pszów

3.


MOJŻESZ Bolesław, lat 55, zam. Pszów


Lista nr 27 - KWW RAZEM DLA KRZYŻKOWIC

1.


ELSNER Bogusław, lat 42, zam. Pszów

2.


NIKIEL Jan, lat 47, zam. Pszów

3.


ROBAKOWSKI Mariusz, lat 35, zam. Pszów
Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Małgorzata Bargieł

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie z dnia 23 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych n

19‑10‑2011 14:23:17

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Pszowie

z dnia 23 października 2006 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) Miejska Komisja Wyborcza w Pszowie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

W dniu 23 października 2006 r. Miejska Komisja Wyborcza w Pszowie dokonała losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie.

W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

Numer 22 - Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA SPRAWA PSZOWA
Numer 23 - Komitet Wyborczy TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PSZOWA
Numer 24 - Komitet Wyborczy Wyborców DOBRO PSZOWA
Numer 25 - Komitet Wyborczy PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ
Numer 26 - Komitet Wyborczy Wyborców "MY DLA PSZOWA"
Numer 27 - Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA KRZYŻKOWIC
Numer 28 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZ WSPÓLNY DOM - PSZÓW

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r.

19‑10‑2011 14:21:54

UCHWAŁA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie: powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Pszowie

.


Na podstawie art.18 ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm.) oraz § 7 ust.1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st.Warszawy

uchwala się, co następuje :

§ 1.

Powołuje się do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 - 5, osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Wyborczemu - mgr Alicji Nawrat.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

/ - /

Małgorzata BargiełZałącznik Nr 1

do Uchwały
Miejskiej Komisji Wyborczej
z dnia 20.10.2006 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Miejski Ośrodek Kultury

Kazimierz Kowalczyk
Dawid Handschuh
Aldona Pośpiech
Tomasz Jan Stefanko
Agnieszka Mandrysz
Zofia Polnik
Piotr Paweł Czech
Dorota Karwańska
Jolanta Wajda

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Hotel Miejski

Hanna Klima
Bożena Bugla
Henryka Herok
Marzena Elżbieta Tułodziecka
Bogusława Maria Czech
Mariusz Wolski
Krystyna Bożek
Eugenia Pawliczek
Wiesława Antolak

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Gimnazjum w Pszowie

Arkadiusz Rak
Maria Cichoń
Renata Matysiuk
Michał Krupa
Halina Tutak
Marcin Dzierżawa
Andrzej Kowol
Daniel Ratajczak
Barbara Osadnik

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 2

Eryk Grossman
Adam Ratajczak
Joanna Wawrzyczny
Sławomir Konieczny
Bolesław Kempa
Joanna Powała
Anna Malcharek
Hanna Lech
Monika Szczotok

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Szkoła Podstawowa Nr 3

Małgorzata Machecka
Dorota Kociołek
Andrzej Wlazeł
Renata Brysz
Elżbieta Sonia Johna
Ewa Dornia
Katarzyna Wydra-Kabut
Helena Spyra
Irena Pośpiech

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2011 09:42:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie