2007 - Sejm i SenatTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja dotycząca niepełnosprawnych

19‑10‑2011 14:05:43

Dopisanie do spisu wyborców.


Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2007 roku.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy złożyć w terminie do 11.10.2007 roku.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21, a 14 dniem wyborów tj. od 30.09.2007 roku do 07.10.2007 roku, chyba że osoby te przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.

Zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę do dnia 19.10.2007 roku.W przedstawianym upoważnieniu należy wskazać numer PESEL wyborcy.

Udostępnianie spisu wyborców.

Spis wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy, w terminie od dnia 08.10.2007 roku do dnia 19.10.2007 roku w godzinach pracy urzędu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta Pszów Referat Organizacyjno - Prawny Kadr i Spraw Obywatelskich /II budynek, parter/.

Godziny pracy Referatu:

Poniedziałek od 7:30 do 16:00

Wtorek - Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:00

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 0151/72/2007 w sprawie: powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Pszowie

19‑10‑2011 14:04:59

ZARZĄDZENIE NR 0151/72/07

Burmistrza Miasta Pszów

z dnia 28 września 2007 r.w sprawie: powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Pszowie

.


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.48 ust.1-3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :
§ 1.


Powołuje się do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-5 osoby wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KOMUNIKAT Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

19‑10‑2011 14:03:42

KOMUNIKAT

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w KatowicachDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach informuje o siedzibach i terminach dyżurów okręgowych komisji wyborczych powołanych Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.:¨

Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicachobejmująca swym zakresem terytorialnym obszar powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy.


Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach mieści się w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 153.


Telefony: 032 256-16-02, 032 255-58-56, fax 032 255-40-53¨

Okręgowa Komisja Wyborcza w Sosnowcuobejmująca swym zakresem terytorialnym obszary powiatów będzińskiego i zawierciańskiego oraz miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.


Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu mieści się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, pok. 308, II piętro.


Telefony: 032 296-06-90, 032-296-04-63, fax 032 296-05-19¨

Okręgowa Komisja Wyborcza w Gliwicachobejmująca swym zakresem terytorialnym obszary powiatów gliwickiego i tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, Zabrze.


Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Gliwicach mieści się w gmachu Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pok. 139.


Telefony: 032 239-13-20, fax 032 238-54-79¨

Okręgowa Komisja Wyborcza w Rybnikuobejmująca swym zakresem terytorialnym obszary powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.


Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku mieści się w gmachu Urzędu Miasta Rybnika


Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, pok. 109.


Telefony: 032 439-22-17, 032 439 22 07 fax 032 422-41-24Okręgowe Komisje Wyborcze w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach i Rybniku pełnić będą dyżury w dniach:


19 września 2007 r. w godz. 14.30 - 16.30


20 września 2007 r. w godz. 14.30 - 16.30


21 września 2007 r. w godz. 14.30 - 16.30


22 września 2007 r. (sobota) w godz. 9.00 - 11.00

24 września 2007 r. w godz. 14.30 - 16.30

25 września 2007 r. w godz. 14.30 - 16.30


Dyżur w dniu 26 września 2007 roku będzie pełniony w godzinach od 13:00 do 24:00.Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy Ordynacja Wyborca do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 września 2007 r. o godz. 24.00 upływa termin zgłaszania okręgowym komisjom wyborczym list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.


Dyrektor Delegatury

(-)

Wojciech Litewka

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Pszów z dnia 17 września 2007r.

19‑10‑2011 14:03:11

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Pszów

z dnia 17 września 2007 r.

w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach w dniu 21 października 2007 r.Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/208/05 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie podziału Gminy-Miasta Pszów na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Nr 99, poz.2703)


Burmistrz Miasta Pszów podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów w dniu 21 października 2007 r.:

Nr

obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

W.Majakowskiego, Śląska, Os. Biernackiego, Komuny Paryskiej, M. Konopnickiej, L.Kruczkowskiego, Jagienki, A.Wolczyka, J.Kasprowicza, M.Drzymały, Ziołowa, R.Traugutta 1-29 nieparzyste, R. Tragutta od nr 2- 32 parzyste


Miejski Ośrodek Kultury
ul. Traugutta 1
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2


Os. J.Tytki, Ks.Witolda, Juranda, Jagiełły, I. Kraszewskiego, Traugutta od nr 31-91 nieparzyste, Sportowa

Hotel Miejski ul. Traugutta 323

A. Asnyka, Astronautów, P.Niedurnego, Obrońców Pokoju, T.Rejtana, I.Paderewskiego, H.Kołłątaja, Niepodległości, Pszowska, Bohaterów Westerplatte, H. Marusarzówny, P.O.W., A. Zgrzebnioka, Ks.P. Skwary


Gimnazjum
ul. Niepodległości 99
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


4


M. Fornalskiej, K. Miarki, J. Długosza, J. Kusocińskiego, Kalwaryjska od nr 38 do 62, Lipowa, I .Łukasiewicza, H. Rodakowskiego, L. Staffa, A. Dygasińskiego, Fr.Chrószcza, W. Wróblewskiego, Os. Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. K. Miarki 16


5


Cisowa, O. Kolberga, Lubomska, Żużlowa, Armii Krajowej, Daleka, Dożynkowa, gen. Grota Roweckiego, Łanowa, Dolna, Dworska, Gospodarcza, Krzyżowa, Okrzei, Workowa, Zielona, Jaskółcza, Jesionowa, I. Krasickiego, Krzyżkowicka, Wł. Andersa


Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Armii Krajowej 54Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 października br. między godziną 6.00 do 20.00.Burmistrz Miasta Pszów

/ - /

mgr Marek HAWEL
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  29‑07‑2011 10:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2011 14:08:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie