2010 - Wybory Prezydenta RPTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

19‑10‑2011 13:04:48

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2010 r.


PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-603-16/10

Informacja
o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., informuje o warunkach głosowania przez pełnomocnika.


Przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.


Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 426).


Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:

1) w dniu pierwszego i ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie ona przeprowadzona), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania;

2) w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:


-

wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:


1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;


2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;


3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;


4) orzeczenie o zaliczeniu do I gru?? inwalidów;


5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;


a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny


oraz


-

wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.


Pełnomocnikiem może być osoba:


-

wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania


lub


-

posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.


Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.


Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.


Pełnomocnictwa do głosowania udziela sięprzed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.


W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.


Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.


Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.


Do wniosku należy dołączyć:


-

pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji;


-

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;


-

kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.


Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.


Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.


Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.


Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowanie przez pełnomocnika będzie odbywało się w następujący sposób:


-

pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,


-

obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załączy do spisu wyborców,


-

pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.


Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Informację wytworzył: Państwowa Komisja Wyborcza


Źródło:


http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22827&news_id=43685&layout=1&page=text

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 36 W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i pełnionych dyżurów przez Komisję w związku z wyborami

19‑10‑2011 13:01:28

INFORMACJA

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 36

W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 5 maja 2010 r.

w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i pełnionych dyżurów przez Komisję w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r.I.

Skład Komisji:


1.


Elżbieta Libera-Niesporek


Przewodniczący


Sędzia Sądu Okręgowego


w Bielsku-Białej,


Komisarz Wyborczy


w Bielsku-Białej


2.


Ryszard Brygier


Zastępca


Przewodniczącego


Sędzia Sądu Okręgowego


w Bielsku-Białej


3.


Alicja Kolonko


Członek

Sędzia Sądu Apelacyjnego


w Katowicach


4.


Aleksander Kierczak

Członek

Sędzia Sądu Rejonowego


w Bielsku-Białej


5.

6.

Wiesław Płonka

Andrzej Adamek

Członek

Sekretarz

Sędzia Sądu Rejonowego


w Żywcu


Dyrektor Delegatury


Krajowego Biura Wyborczego


w Bielsku-Białej


II.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej nr 36 w Bielsku-Białej:


Śląski Urząd Wojewódzki Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40,


43-300 Bielsko-Biała, budynek B, pokój 119, tel. 33 812-45-98, fax 33 813-62-67, tel./fax 33 813-63-74, 33 812-60-39.III.

Terytorialny zasięg działania obejmuje:


Obszar stanowiący część województwa śląskiego. W skład tej części wchodzą powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, wodzisławski i żywiecki oraz miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój i Żory.IV.

Dyżury:


Okręgowa Komisja Wyborcza nr 36 w Bielsku-Białej pełni dyżury w pokoju nr 119, w budynku B, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Bielsku-Białej - w następujących dniach i godzinach:

wtorki w godz. od 13:30 do 15:30,

czwartki w godz. od 12:00 do 14:00.


Tel. 33 812-45-98, fax 33 813-62-67, tel./fax 33 813-63-74, 33 812-60-39.

V.

Obsługa Komisji:


Obsługę i warunki techniczno-administracyjne pracy Okręgowej Komisji Wyborczej nr 36 w Bielsku-Białej zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura
w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119, w budynku B Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Bielsku-Białej, tel. 33 812-45-98, fax 33 813-62-67, tel./fax 33 813-63-74, 33 812-60-39.


Delegatura w Bielsku-Białej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej nr 36

w Bielsku-Białej

Elżbieta Libera-Niesporek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikaty PKW o zarejestrowaniu kandydatów na Prezydenta RP

19‑10‑2011 13:00:22
Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 6 maja 2010 r.
o zarejestrowaniu kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Waldemara Pawlaka, dokonanego w dniu 1 maja 2010 r., Grzegorza Napieralskiego, dokonanego w dniu 5 maja 2010 r., Marka Jurka, dokonanego w dniu 5 maja 2010 r., na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła zarejestrować:


Waldemara Pawlaka, lat 51, wykształcenie wyższe techniczne, zajmującego kierownicze stanowisko państwowe, pełniącego funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, zamieszkałego w Kamionce gmina Pacyna, członka Polskiego Stronnictwa Ludowego;


Grzegorza Bernarda Napieralskiego, lat 36, wykształcenie wyższe politologiczne, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałego w Szczecinie, członka Sojuszu Lewicy Demokratycznej;


Marka Jurka, lat 50, wykształcenie wyższe historyczne, wykonującego zawód historyka, miejsce pracy: Fundacja Św. Benedykta, zamieszkałego w Wólce Kozodawskiej gmina Piaseczno, członka Prawicy Rzeczypospolitej


jako kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2010 r.
o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Zbigniewa Ziętka, dokonanego w dniu 6 maja 2010 r., na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) postanowiła zarejestrować:


Bogusława Zbigniewa Ziętka, lat 45, wykształcenie średnie, wykonującego zawód polityka, miejsce pracy: Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80", zamieszkałego w Markowiźnie gmina Ogrodzieniec, członka Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80


jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2010 r.
o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, dokonanego w dniu 6 maja 2010 r., na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła zarejestrować:


Bronisława Marię Komorowskiego, lat 57, wykształcenie wyższe historyczne, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałego w Warszawie, członka Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej;


jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2010 r.
o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego, dokonanego w dniu 6 maja 2010 r., na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła zarejestrować:


Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego, lat 60, wykształcenie wyższe prawnicze, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałego w Warszawie, członka Prawa i Sprawiedliwości


jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 10 maja 2010 r.
o zarejestrowaniu kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Kornela Andrzeja Morawieckiego, Janusza Ryszarda Korwin-Mikke i Andrzeja Mariana Olechowskiego, dokonanych w dniu 6 maja 2010 r., na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła zarejestrować:


Kornela Andrzeja Morawieckiego, lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk fizycznych, emerytowanego nauczyciela akademickiego, zamieszkałego we Wrocławiu,


Janusza Ryszarda Korwin-Mikke, lat 68, wykształcenie wyższe filozoficzne, wykonującego zawód publicysty i wydawcy, miejsce pracy: Oficyna Konserwatystów i Liberałów, zamieszkałego w Józefowie, powiat otwocki, członka partii politycznej Wolność i Praworządność,


Andrzeja Mariana Olechowskiego, lat 62, wykształcenie wyższe ekonomiczne, wykonującego zawód ekonomisty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkałego w Warszawie


jako kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 11 maja 2010 r.
o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera.


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego w dniu 6 maja 2010 r. przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła zarejestrować


Andrzeja Zbigniewa Leppera, lat 56, wykształcenie średnie, wykonującego zawód rolnika, miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne, zamieszkałego w Zielnowie gmina Darłowo, członka Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej


jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
227KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑07‑2011 10:45:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie