2007 - Wybory Ławników (Kadencja 2008-2011)


UCHWAŁA XI/79/2007 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2008-2011

19‑10‑2011 14:15:19

Uchwała nr XI/79/2007

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 9 października 2007 r.w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2008-2011Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z późn. zmianami), oraz art. 160, § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami)


Rada Miejska w Pszowie

u c h w a l a , co następuje:


§ 1.


Wybiera się w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wybiera się w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego z zakresu prawa pracy w Wodzisławiu Śl. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Wybiera się w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
8KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
9KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
9KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie Rady Miejskiej o wyborach ławników

19‑10‑2011 14:13:05

Rada Miejska w Pszowie

informuje,iż z dniem 1 stycznia 2008 r. rozpoczyna się nowa kadencja ławników. W związku z powyższym w terminie do dnia 30 czerwca 2007r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta Pszów. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór karty zgłoszenia do pobrania w formie załącznika).
Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. (DZ. U. Nr 50 poz. 370)- do pobrania w formie załącznika.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Do karty złożonej przez obywatela dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.


Zgłoszenia należy kierować na adres:

Urząd Miasta w Pszowie
Biuro Rady Miejskiej
ul. Pszowska 534
44-370 Pszów

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pszowie

/-/ Weronika Lach-Witych

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  19‑10‑2011 14:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  19‑10‑2011 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2011 14:15:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie