2009 - Wybory do Parlamentu EuropejskiegoZARZADZENIE Nr 0151/41/09 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie: powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-5 w Pszowie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskie

19‑10‑2011 13:12:01
ZARZĄDZENIE Nr 0151/41/09

Burmistrza Miasta Pszów

z dnia 15 maja 2009 r.


w sprawie: powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-5 w Pszowie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

.


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz.219 z późn.zm. ) oraz art.48 ust.1-3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje :

§ 1.


Powołuje się do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-5 w Pszowie, osoby wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KOMUNIKAT REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 26 marca 2009 r.

19‑10‑2011 13:09:59

KOMUNIKAT

REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i dyżurów pełnionych przez Komisję w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r.Skład Komisji:


1.


Elżbieta


Libera-Niesporek


Przewodniczący


Sędzia Sądu Okręgowego


wBielsku-Białej


Komisarz Wyborczy


wBielsku-Białej


2.


Ryszard Brygier


Zastępca


Przewodniczącego


Sędzia Sądu Okręgowego


wBielsku-Białej


3.


Aleksander Kierczak


Członek

Sędzia Sądu Rejonowego


wBielsku-Białej


4.


Wiesław Władysław Płonka


Członek


Sędzia Sądu Rejonowego


wŻywcu


5.
6.


Maria Beata


Krzywoń-Majewska

Andrzej Adamek


Członek
Sekretarz


Sędzia Sądu Rejonowego


wCieszynie

Dyrektor Delegatury


Krajowego Biura


Wyborczego


wBielsku-BiałejSiedziba Rejonowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej:


Śląski Urząd Wojewódzki Placówka Zamiejscowa w Bielsku-Białej,


ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, budynek B, pokój nr 119,


telefon 033 812-45-98,
tel./faks 033 813-63-74, 812-60-39, faks 813-62-67.Terytorialny zasięg działania obejmuje:


Obszar stanowiący część okręgu wyborczego nr 11 - województwa śląskiego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. W skład tej części wchodzą powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, wodzisławski, żywiecki; miasta na prawach powiatów: Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory.Dyżury:


Rejonowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej pełni dyżury w pokoju nr 119 w budynku B Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Placówki Zamiejscowej
w Bielsku-Białej we wtorki od 13.30 do 15.30, czwartki od 12.00 do 14.00.Obsługa Komisji:


Obsługę i warunki techniczno-administracyjne pracy Rejonowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura
w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119 w budynku B Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Placówki Zamiejscowej w Bielsku-Białej,


telefon 033 812-45-98,
tel./faks 033 813-63-74, 812-60-39, faks 813-62-67,


e-mail: bbi-dyr@poczta.kbw.gov.pl.Delegatura w Bielsku-Białej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Przewodniczący

Rejonowej Komisji Wyborczej

w Bielsku-Białej

Elżbieta Libera-Niesporek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r.

19‑10‑2011 13:09:04

Postanowienie

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zdnia 9 marca 2009 r.

wsprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1) stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2.

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3.

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r.

§ 4.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Lech Kaczyński

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 marca 2009 r.

Kalendarz wyborczy

dlawyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

wdniu 7 czerwca 2009 r.

Data wykonania

czynnościwyborczych

Treść czynności wyborczych

1

2


dodnia 18 kwietnia 2009 r.

-- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

-- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

-- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
Data wykonania

czynnościwyborczych

Treść czynności wyborczych

1

2

dodnia 20 kwietnia 2009 r.


-- powołanie okręgowych komisji wyborczych,


-- powołanie rejonowych komisji wyborczych

dodnia 23 kwietnia 2009 r.


-- dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,


-- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych

dodnia 28 kwietnia 2009 r.

dogodz. 24.00


-- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania

dodnia 8 maja 2009 r.


-- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,


-- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,


-- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

dodnia 13 maja 2009 r.


-- przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym

dodnia 17 maja 2009 r.


-- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,


-- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą

oddnia 17 maja 2009 r.

dodnia 24 maja 2009 r.


-- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę

oddnia 23 maja 2009 r

dodnia 5 czerwca 2009 r.

dogodz. 24.00


-- rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

dodnia 24 maja 2009 r.


-- sporządzenie przez gminy spisów wyborcówData wykonania

czynnościwyborczych

Treść czynności wyborczych

1

2

dodnia 28 maja 2009 r.


-- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,


-- składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,


-- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

dodnia 2 czerwca 2009 r.


-- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,


-- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

wdniu 5 czerwca 2009 r.

ogodz. 24.00


-- zakończenie kampanii wyborczej

wdniu 7 czerwca 2009 r.

godz. 8.00 - 22.00

-- głosowanie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
369KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2011 09:59:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie