Petycje


PETYCJE

Sposób składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji został określony w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Dz.U. 2014 poz. 1195 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

 

Poniżej udostępnia się kartę usługi

Przyjmowanie i załatwianie petycji

 

Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta.

Petycja może być złożona przez:
osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędacą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Można to zrobić w interesie : publicznym,
-    podmiotu wnoszącego petycję,
-    podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycja powinna zawierać:
1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję ),
2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów),
3. oznaczenie adresata petycji,
4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona będzie bez rozpoznania.
Dane osobowe autora(-ów) petycji są chronione w oparciu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz.l 182 z późn.zm.).
Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in. na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).
 
Termin załatwienia petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Rejestr petycji złożonych w 2016 roku

Rejestr petycji złożonych w 2017 roku

Rejestr petycji złożonych w 2018 roku

Rejestr petycji złożonych w 2019 roku

Rejestr petycji złożonych w 2020 roku

Rejestr petycji złożonych w 2021 roku

Rejestr petycji złożonych w 2022 roku

Rejestr petycji złożonych w 2023 roku

Rejestr petycji złożonych w 2024 roku

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach

21‑04‑2021 12:59:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  26‑11‑2015 10:05:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  26‑11‑2015 10:05:05
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 10:49:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie