Plan Zagospodarowania Przestrzennego


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów dla obszaru wskazanego na załączniku graficznym, załącznik nr 1

15‑12‑2020 14:23:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów

08‑12‑2017 13:37:56
Burmistrz Miasta Pszów informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, które odbędzie się w dniach od 19 grudnia 2017 r. do 23 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Pszowie, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów, w Sali Konferencyjnej (główny budynek Urzędu, I piętro). 
Więcej informacji na temat wyłożenia projektu planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Pszów oraz w ogłoszeniach wywieszonych na terenie Gminy Miasta Pszów.
Projekt planu będzie również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Pszów od 19 grudnia 2017 r. 
 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
525KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 15 września 2008 r. w sprawie: 1. stwierdzenia zgodności przedłożonego przez Burmistrza Miasta Pszów projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszowa, 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla działek 1732/153, 1734/154, 1738/155, 1733/153, 2476/154, 1739/159, położonych w obrębie Pszów k. m. 2.

13‑09‑2016 13:05:42
Dokumenty:
Plik pdf 05.Pszów.Gimnazjum.pdf
13‑09‑2016 13:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 05.Pszów.Gimnazjum_Rysunek.jpg
13‑09‑2016 13:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała Nr XXXVIII/256/2006 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 luty 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszów - Centrum"

13‑09‑2016 13:02:34
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała Nr XXXVIII2562006 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 luty 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszów - Centrum.pdf
13‑09‑2016 13:03:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Rysunek planu.jpg
13‑09‑2016 13:03:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
17,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dokumenty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów

25‑10‑2011 09:54:00

Ogłoszenie

Dokumenty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmujące:

1) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmującego obszary nr 1÷ nr 38 położone przy ulicach Kolberga, Lubomskiej, Łanowej, Armii Krajowej, Jaskółczej, Krasickiego, Długosza, Kusocińskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, Bohaterów Westerplatte, Pszowskiej, Dygasińskiego, Karola Miarki, Staffa, Śląskiej, Paderewskiego, Kołłątaja, Kraszewskiego i Konopnickiej zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2010 r.,

2) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmującego obszar Nr 39 położony przy ulicy Karola Miarki zgodnie z uchwałą Nr XL/330/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 8 lipca 2010 r.,

3) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w centralnej części miasta - plac przy ul. Pszowskiej i Traugutta oraz obszar Kopalni Węgla Kamiennego "Rydułtowy - Anna" zgodnie z uchwałą Nr XLII/338/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010 r. wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne w Referacie Inwestycji Remontów Architektury i Gospodarki Gruntami w dniach od 4 maja 2011r. do 1 czerwca 2011r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszów - Centrum"

25‑10‑2011 09:52:00

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszów - centrum"

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pszowie uchwały Nr XLII/338/2010 z dnia 22 września 2010 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszów - centrum" (teren nr 1 i teren nr 2).

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do przedmiotowego postępowania do 24 grudnia 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej do Urzędu Miasta Pszów, 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534

- ustnie do protokołu w Referacie Inwestycji, Remontów, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Pszów, 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: arch@pszow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Pszów.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Hawel

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
850KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów

25‑10‑2011 08:48:00

OBWIESZCZENIE

o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów

Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39 ust 1 pkt 2,3,4 i 5 ust. 2, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz Uchwały Nr VII/55/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 maja 2007 roku oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XIV/113/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszowa dla obszaru w granicach administracyjnych gminy" zawiadamiam o udostępnieniu do wglądu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszowa" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko".

Z niezbędną dokumentacją powstałą, w związku ze sporządzaniem projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszowa w zakresie, o którym mowa powyżej i w związku z przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Pszów w Pszowie przy ulicy Pszowskiej 534, w Referacie Inwestycji, Remontów, Architektury i Gospodarki Gruntami.

Stosownie do art. 39 ust.1 pkt 4, art. 40, w związku z art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277), zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie od 26 października do 17 listopada 2009r. na adres:Urząd Miasta Pszów, 44-330 Pszów ul. Pszowska 534, e-mail: urzad@pszow.pl

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko" - Burmistrz Miasta Pszów, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑12‑2020 14:25:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie